Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Κάθε έτος δημοσιεύεται στον Τύπο σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που προσδιορίζει:

 1. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Δ.Ο.Ε. του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ο.Δ.Ε.)
 2. Την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και τη Διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής αυτών.

Δείτε ενδεικτικά την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Ποιοι Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Δ.Ο.Ε. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 (εξήντα). Όλοι οι υποψήφιοι περνάνε από διαδικασία αξιολόγησης 3 σταδίων. Μάθετε περισσότερα..

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Δ.Ο.Ε. τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά
 1. Έντυπη αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου
 5. Αναγνώριση από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 6. ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (σχετικά έντυπα διατίθενται από το ΤΟ∆Ε)
 7. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες οπισθογραφημένες
Προαιρετικά
 1. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
 2. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή από τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

Δίδακτρα

Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εφικτή μόνο με την καταβολή διδάκτρων κάθε εξάμηνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 • Το ύψος των διδάκτρων ανά εξάμηνο είναι €1.800.
 • Οι επιτυχόντες υποψήφιοι του προγράμματος ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλλουν €1.000, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα του 1ου εξαμήνου.
 • Ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχει καταβάλει μια εβδομάδα πριν την έναρξη (του εξαμήνου) τα προβλεπόμενα δίδακτρα.
 • Η αδυναμία ή απροθυμία έγκαιρης τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων των φοιτητών, επιτρέπει στη Συντονιστική Επιτροπή την ακύρωση ή αναβολή μαθημάτων του προγράμματος, τον αποκλεισμό τους από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.