Μαθήματα

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη, το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του αντικειμένου του, στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας.

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (4 εξάμηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα ανάληψης και συγραφής διπλωματικής εργασίας ή παρακολούθησης και τελικής εξέτασης τεσσάρων (4) επιπρόσθετων μαθημάτων.

Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή μόνο για σοβαρούς λόγους. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης από το νόμο παράτασης, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Ο.Δ.Ε. και από καταξιωμένα στελέχη του χώρου της Λογιστικής και της Ελεγκτικής με ειδική εμπειρία. Τα μαθήματα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, και είναι διάρκειας 30 ωρών.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πριν την έναρξη των κανονικών μαθημάτων γίνονται προαιρετικά μαθήματα τριάντα (30) ωρών σε επίκαιρα Θέματα Λογιστικής.

Α Εξάμηνο

Αρχές Οκτωβρίου – μέσα Φεβρουαρίου
5 υποχρεωτικά μαθήματα


Β Εξάμηνο

Μέσα Φεβρουαρίου – μέσα Ιουλίου
4 υποχρεωτικά μαθήματα

Γ Εξάμηνο

Αρχές Οκτωβρίου – μέσα Φεβρουαρίου
4 υποχρεωτικά μαθήματα

Δ Εξάμηνο

Μέσα Φεβρουαρίου – μέσα Ιουλίου
2 υποχρεωτικά μαθήματα & εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή 2 υποχρεωτικά μαθήματα & 4 μαθήματα επιλογής

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων. Στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεούται να εκπονήσει και τη διπλωματική του εργασία (αν την έχει επιλέξει) ή να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα επιλογής.

Τα μαθήματα είναι τα εξής:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκοντες:
Καθηγητής Λεωνίδας Χυτήρης
Γραφείο 412 (Κεντρικό κτίριο)
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη & Πέμπτη 12:00-14:00
Τηλ. 210 4142213
Fax. 210 4142416
Email: leon@unipi.gr

Επίκουρος Καθηγητής Φιλόθεος Νταλιάνης
Γραφείο Γρ.Λαμπράκη 126, 8ος όροφος
Τηλ. 210 4142658
Email: filotheos@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, λειτουργούν σ΄ ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος απόκτησης και χρησιμοποίησης των απαιτούμενων πόρων, από σημαντικές και γρήγορες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και από ελεγχόμενες ηθικά πρακτικές διοίκησης. Είναι προφανές ότι η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους, σ΄ ένα τέτοιο περιβάλλον.
Σκοπός του μαθήματος είναι α) εισαγωγή στις έννοιες και ορολογία του Διοικείν (Μάνατζμεντ) β) συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών (το Tι) του Μάνατζμεντ, γ) η παρουσίαση και η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνογνωσίας στη Λήψη Αποφάσεων και της Διοίκησης των Υφισταμένων.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για το Μάνατζμεντ
2η Ενότητα: Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων
3η Ενότητα: Οργάνωση
4η Ενότητα: Διεύθυνση Υφιστάμενων – Ηγεσία
5η Ενότητα: Έλεγχος δραστηριοτήτων
6η Ενότητα: Διοίκηση και δυναμική ομάδων στον εργασιακό χώρο

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Β1. Χυτήρης, Λ 2013, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα.
Β2. Μπουραντάς, Δ 2002, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

Ξενόγλωσση:
Β3. Schermerhorn, J 2012, Management, 11th edition, Wiley, ΝΥ.
B4. Griffin, R 2012, Management, 11th edition, Cengage Learning, ΝΥ.
B5. Draft, R 2013, Management, 9th edition, Cengage Learnin, ΝΥ.

Βαθμολογία – Συμβουλές
Μελέτη Περιπτώσεων                20 μονάδες
Τελική Γραπτή Εξέταση            80 μονάδες
—————————————————————–
Σύνολο                                          100 μονάδες

Διδάσκων:
Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Ζήσης
Γραφείο 326 (Κεντρικό κτίριο)
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 15.30 – 17.30 ή (αν δεν μπορείτε) μετά από επικοινωνία
Τηλ. 210 4142381
Email: vzisis@unipi.gr

Σκοπός του Μαθήματος
Το μάθημα «Λογιστικές Οικονομικές Καταστάσεις & Δημόσιο Λογιστικό» αποσκοπεί στην κατανόηση λογιστικών θεμάτων που σχετίζονται με ι) την προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ιδιωτικού τομέα, ιι) την εξοικείωση με διαφορετικές λογιστικές πρακτικές που ακολουθούνται για τους φορείς του Δημοσίου, iii) ιδιαίτερα θέματα αποτίμησης και αναγνώρισης λογιστικών κονδυλίων και iv) την θεωρητική – επιστημονική κατάρτιση που απαιτείται στην κατανόηση των λογιστικών πρακτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών μονάδων, αφού βασικός στόχος της λογιστικής πρακτικής είναι η πληροφόρηση ενδιαφερόμενων που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός μίας οικονομικής μονάδας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βασικές δημοσιευμένες οικονομικές-λογιστικές καταστάσεις, το λογιστικό κύκλωμα, και εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν τη λογιστική παρακολούθηση των στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων.

Εισηγήσεις Μαθημάτων
Οι εισηγήσεις μαθημάτων διεξάγονται σε 2 διαλέξεις ανά εβδομάδα (για 3 εβδομάδες) και περιλαμβάνουν την ανάλυση των προαναφερθέντων θεμάτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό (ασκήσεις) επίπεδο.

Εξεταστέα Ύλη & Εξετάσεις
Οι φοιτητές θα εξεταστούν τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος του μαθήματος με τον τελικό βαθμό να αποτελείται

 • από την τελική εξέταση (90%)
 • project – εργασίες – συμμετοχή στην τάξη (10%)

Προτεινόμενα Συγγράμματα
Σημειώσεις, Νόμοι & Βιβλία

Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεις
Ελληνικά


Διδάσκουσα:
Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Βοηθός Διδάσκουσας:
Ελένη Βενετία Ζαχαράκη, Δικηγόρος, LLM in Transnational & European Economic Law και ΜΔΕ στο Δημόσιο δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες

Σύντομη Περιγραφή
Το μάθημα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις δημοσίου δικαίου, δημόσιας ελεγκτικής και διοικητικής δικαιοσύνης. Παρουσιάζει και αναλύει την έννοια και τις διακρίσεις του δικαίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο δημόσιο/διοικητικό δίκαιο, ώστε να εξοικειωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Παρουσιάζεται το μέγεθος του Δημόσιου τομέα με ειδική αναφορά στις δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Μέσα από νομολογιακές εφαρμογές παρουσιάζεται η έννοια και οι διακρίσεις των διοικητικών πράξεων. Προσεγγίζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη διοικητική δράση. Διερευνώνται διεξοδικά η έννοια του δημοσίου χρήματος ως απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή των κανόνων της δημόσιας ελεγκτικής, καθώς και οι βασικές αρχές της δημόσιας ελεγκτικής, όπως απαντώνται στη νομοθεσία και στη νομολογία και έχει επεξεργαστεί η επιστήμη. Προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις σε ότι αφορά τον δικαστικό έλεγχο του Δημόσιου τομέα γίνεται εμπεριστατωμένη και ενδελεχής αναφορά στα δύο ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και στις αρμοδιότητές τους. Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις χειρισμού και αποτελεσματικής αντιμετώπισης θεμάτων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, της αστικής ευθύνης του κράτους και της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα εν γένει τόσο από άποψη ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου. Η διδάσκουσα έχει συγγράψει σημειώσεις που αφορούν την ύλη του μαθήματος, οι οποίες και διανέμονται από το Πανεπιστήμιο, για την πληρέστερη δε κατανόηση του μαθήματος κατά τις παραδόσεις, εκτός από την ανάλυση του μαθήματος, αναφέρονται πρακτικά και σχολιάζονται δικαστικές αποφάσεις.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Βασικές έννοιες και θεσμοί δημοσίου/διοικητικού δικαίου, Βασικές αρχές διοικητικής δράσης, Διοικητικές πράξεις.
2η Ενότητα: Ελεγκτικό Συνέδριο (έννοια και αρμοδιότητες), Συμβούλιο Επικρατείας (έννοια και αρμοδιότητες), Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας
3η Ενότητα: Έννοια δημοσίου χρήματος. Έννοια και αρχές της Δημόσιας Ελεγκτικής, Δημόσιες Συμβάσεις
4η Ενότητα: Αστική ευθύνη του κράτους, Αστική ευθύνη των υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα εν γένει

Βιβλιογραφία
Η βιβλιογραφία αφορά ενδεικτική επιλογή σύγχρονων συγγραμμάτων τόσο Ελληνικών όσο και Ξενόγλωσσων, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικοί σκοποί του μαθήματος.

Ελληνική:
Απ. Γέροντα, Σ. Λύτρα, Πρ. Παυλόπουλου, Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαϊτη, Διοικητικό Δίκαιο.
Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό διοικητικό δίκαιο
Πρ. Δαγτόγλου, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο
Χ. Δετσαρίδη, Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο
Αικ. Ηλιάδου, Δημόσιες Επιχειρήσεις, 2016
Ευ. Καραθανασόπουλος, Ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Δ. Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου, Αι συνέπειαι της ακυρώσεως διοικητικής πράξεως έναντι της διοικήσεως κατόπιν ασκήσεως ακυρώσεως
Δ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο
Δ. Κόρσου, Δημοσιονομικό Δίκαιο
Ά. Λιγωμένου, Σημειώσεις Διοικητικού/Δημοσίου δικαίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ΠΑΠΕΙ
Ά. Λιγωμένου, Το νομικό καθεστώς του δημοσίου υπολόγου, Διοικ. Ενημ. 1998, σελ. 92 επ.
Ά. Λιγωμένου, Η αρχή του κράτους δικαίου, ΔιΔικ 1993, σελ. 50 επ.
Ά. Λιγωμένου, Προγραμματικές συμβάσεις, ΕΔΔΔΔ 2005, σελ. 691 επ.
Ά. Λιγωμένου, Αρχές ελεγκτικής διαδικασίας στο Δημόσιο τομέα, ΕΔΔΔΔ 2009, σελ. 11 επ.
Ά. Λιγωμένου, Η νομολογιακή διάπλαση της συγγνωστής πλάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η χρηστή δημοσιονομική συμπεριφορά της Διοίκησης, Τιμητικός τόμος Λ. Θεοχαρόπουλο και Δ. Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου
Ά. Λιγωμένου, Έννοιες και Θεσμοί Λογιστικής και Ελεγκτικής του Δημόσιου τομέα, 2016
Ά. Λιγωμένου, Ελεγκτική του Δημόσιου τομέα, 2013
Ανδρ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ, 2007
Ν. Μηλιώνη, Ο θεσμικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου β’ έκδ., 2006
Ν. Μηλιώνη, Διαφθορά και δημόσια διαχείριση, ΔιΔικ 2003, σελ. 273
Ν. Μηλιώνη, Η νομολογιακή διαπραγμάτευση του παρεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΔιΔικ 1992, σελ. 249
Ν. Μηλιώνη, Η έννοια του δημοσίου χρήματος, Παρατηρήσεις σε ΕλΣυν. πρακτ. Ολ. 28ης Γεν.Συν./2-7-1997 (θέμα β΄), ΕΔΔΔΔ 1999, σελ. 429
Ευ. Μπάλτα, Από τη θεωρία περί διφυούς οργάνου και την καθιέρωση του διοικητικού χαρακτήρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην επαναοριοθέτηση της νομικής του φύσης, ΔΕΕ, 2013, σελ. 21 επ
Ευ. Μπάλτα, Ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα, 2016
Ευ. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Από την καθιέρωση στην αμφισβήτηση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009
Ευ. Μπάλτα Προς μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: Ο ρόλος των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου, ΕφημΔΔ 2007, σελ. 124
Ν. Μπάρμπα, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, ε’ έκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014
Δ. Παπανικολαϊδου Εισαγωγή εις το διοικητικόν δικονομικόν δίκαιον
Π. Παυλόπουλου, Το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και η αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Γνωμοδότηση, ΕΔΔ 1987, σελ. 193 επ.
Κ. Ρίζου, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, β’ έκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015
Ι. Σαρμά, Κράτος και δικαιοσύνη, τ. 3, Το δημόσιο χρήμα υπό έλεγχο, Η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2003
Ι. Σαρμά, Η συνταγματική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Η ερμηνεία του ισχύοντος Συντάγματος από το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997
Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου
Μιχ. Στασινόπουλου, Μαθήματα διοικητικού δικαίου
Μιχ. Στασινόπουλου, Δίκαιο των διοικητικών διαφορών
Αν. Τάχου, Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 2005
Α. Τσούτσου, Έννοια και περιεχόμενο της Δημοσίας Διοικήσεως, εξουσία και Διοίκησις, Δημοσία Διοίκησις και πολιτική, Διοίκησις και Δίκαιον
Χαρ. Χρυσανθάκη, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού δικαίου, 2014

Συλλογικά έργα:
Τιμητικός Τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημοσίου χρήματος», 2004
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μελέτες- Συμβολές- Διαγράμματα- Νομολογία- Υποδείγματα, Προληπτικός έλεγχος/Κατασταλτικός έλεγχος/Προσυμβατικός έλεγχος/Δικονομία, 2016

Ξενόγλωσση:
Autin J.-L./Ribot C., Droit administrative general, 2005
Chérot Y.- Y., Droit public économique, Paris 2007
Craig P., Administrative Law, London 2008
Dumazy W. La Cour des comptes de Belgique dans le systéme institutionnel belge στον Τιμητικό Τόμο για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημοσίου χρήματος», 2004
Kordes F. G., De Algemene Rekenkamer (Netherlands Chamber of Audit) στον Τιμητικό Τόμο για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου Β «Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημοσίου χρήματος», 2004
Rivero J., Waline J., Précis de droit administrative, 2006
Maurer H. Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006

Βαθμολογία – Συμβουλές
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις και συνεκτιμάται η συμμετοχή τους στις παραδόσεις του μαθήματος. Βελτίωση του προβιβάσιμου βαθμού των γραπτών εξετάσεων μπορεί να γίνει με προαιρετική εργασία.
Συμβουλές : Να παρακολουθούν οι φοιτητές ανελλιπώς τις παραδόσεις. Να μην καθυστερούν στο μάθημα. Να θέτουν ερωτήσεις, αν έχουν απορίες. Να μελετούν τις σημειώσεις και την βιβλιογραφία εν γένει μετά από κάθε παράδοση του μαθήματος.


Διδάσκων:
Αυγουστίνος Δημητράς
Διδάσκων:
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Σώρρος
Γραφείο 413 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142116
Email: sorros@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται όλα τα σχετιζόμενα με το κόστος των οικονομικών μονάδων σε θέματα παραγωγής και λοιπών λειτουργιών και αναπτύσσονται τεχνικές υποστήριξης λήψης διοικητικών αποφάσεων.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Έννοιες και Συμπεριφορά Κόστους
2η Ενότητα: Τεχνικές και Μέθοδοι Κοστολόγησης (Πλήρης & Μεταβλητή)
3η Ενότητα: Ελαστικοί Προϋπολογισμοί
4η Ενότητα: Πρότυπο Κόστος & Προσδιορισμός Αποκλίσεων
5η Ενότητα: Τεχνικές Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Αρχές Κόστους, Χ. Καζαντζής – Ι. Σώρρος, Εκδόσεις Business Plus.

Ξενόγλωσση:
Managerial Accounting, Garrison – Noreen – Brewer – Mardini, 2nd Edition, Mc Graw Hill.

Βαθμολογία – Συμβουλές
Βαθμολογείται η τελική εξέταση

Διδάσκων: Μελέτιος Σιαστάθης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ & Εκπαιδευτικών κέντρων του Δημοσίου

Σύντομη Περιγραφή
Κατά την εισήγηση του μαθήματος αυτού, θα γίνει αρχικά μια σύντομη παρουσίαση των εννοιών της Ελεγκτικής και του Ελέγχου στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Στη συνέχεια, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων που αναφέρονται στις:

 • Βασικές επιδιώξεις και εξασφαλίσεις του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ)
 • Σχεδιασμό και διενέργεια ελέγχου μιας οντότητας και
 • Λογιστικά συστήματα στο Δημόσιο Τομέα
 • Βασικά θέματα ελέγχου Προϋπολογισμού και δημόσιας διαχείρισης

Παράλληλα με την ανωτέρω παρουσίαση θα γίνεται παρουσίαση και αντίστοιχων case studies με στόχο την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Ελεγκτική και Έλεγχος (Έννοιες -Διακρίσεις –Κανόνες και Αρχές)/ Εσωτερικός – Εξωτερικός έλεγχος / Όργανα και Εκθέσεις Ελέγχου.
2η Ενότητα: Απαιτούμενες επιδιώξεις και εξασφαλίσεις του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) για την οργάνωση μιας οντότητας. Ερωτηματολόγια Εκτίμησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕΕΕ) για την αξιολόγηση επάρκειας και καταλληλόλητας αυτού με βάση το επίπεδο του Ελεγκτικού Κινδύνου.
3η Ενότητα: Σε επισκόπηση: Ελεγκτικός Κίνδυνος, Μοντέλο Ελεγκτικού Κινδύνου και Δείγμα Ελέγχου.
4η Ενότητα: Πρόγραμμα (οδηγός) ελέγχου λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας.
5η Ενότητα: Εφαρμογές συμφωνίας λογιστικών συστημάτων (απλογραφικό-διπλογραφικό) στο Δημόσιο Τομέα. Βασικά θέματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού και ελέγχου αυτού.

Βιβλιογραφία

 1. Γεώργιος Στ. Αληφαντής, «Ελεγκτική βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», εκδόσεις Διπλογραφία 2016.
 2. Κωνσταντίνος Καραμάνης, αναπληρωτής καθηγητής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις ΟΠΑ 2008.
 3. Βασίλειος Ι. Λουμιώτης Διευθυντής Σπουδών Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) «Βασικές οδηγίες Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (Δ.Ε.Π.)». Εκδόσεις Σ.Ο.Ε.Λ. 2012.
 4. Δρ. Νικόλαος Ι. Πρωτοψάλτης «Γενικός Οδηγός Προγράμματος Ελέγχου», Έκδοση ΣΟΛ ΑΕ 2001.
 5. Διονύσιος Δ. Φάκος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής «Ελεγκτική, ο Έλεγχος των Επιχειρήσεων και Οργανισμών», Εκδόσεις PROSVASIS

Διδάσκων:
Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Γραφείο 801 (Γρ. Λαμπράκη 126)
Τηλ. 210 4142659
Email: papanast@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσιάση συχρονών θεματών λογιστικής και ελέγχου. Το μάθημα εστιάζει στην κριτική διερεύνηση, έλεγχο, αξιολόγηση και ερμηνεία των πληροφοριών που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις με απώτερο στόχο την λήψη ορθολογικών επενδυτικών, χρηματοδοτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Γίνεται αναφορά στα θεμελιώδη λογιστικά θέματα που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση αποδοτικότητας και κινδύνου οργανισμών και επιχειρήσεων με βάση λογιστικές
πληροφορίες.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων
2η Ενότητα: Ανάλυση Θεμελιωδών Λογιστικών Θεμάτων
3η Ενότητα: Ανάλυση Κινδύνου
4η Ενότητα: Ανάλυση Αποδοτικότητας

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Γκίκας, Δ. 2002. Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων. Εκδόσεις: Μπένος.
Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α., Σιουγλέ, Γ. 2010. Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις: Μπένου.

Ξενόγλωσση:
Palepu, K., Healy, P. 2012. Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements. Publisher: Cengage Learning
Penman, S. 2013. Financial Statement Analysis and Security Valuation. Publisher: McGraw-Hill.
Subramanyam, K., Wild, J. 2009. Financial Statement Analysis. Publisher: McGraw-Hill.

Βαθμολογία – Συμβουλές
Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από γραπτές εξετάσεις. Όπως σε κάθε μάθημα λογιστικής, η ανελλιπή παρακολούθηση των διαλέξεων και η συστηματική μελέτη είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Τέλος, συνίσταται οι φοιτητές να επισκέπτονται τον διδάσκοντα στις ώρες γραφείου για την επίλυση αποριών που θα διευκολύνει την περαιτέρω κατανόηση τους μαθήματος.

Διδάσκων:
Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας, CPA (GR), AAIA, CRP

Σύντομη Περιγραφή
Το μάθημα καλύπτει το βασικό πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου στις οντότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης.
Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τρία μέρη και τέσσερεις ενότητες.
Στο εισαγωγικό μέρος του μαθήματος (1η Ενότητα), προσεγγίζεται η έννοια και οι απαιτήσεις της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης στις οντότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εξηγείται η «Θεωρία του Οργανισμού» («Agency Theory»), ως η θεωρητική βάση για την κατανόηση της ανάγκης ύπαρξης της εταιρικής διακυβέρνησης, αναλύεται ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου (ή αντίστοιχου διοικητικού οργάνου) καθώς και ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ανεξάρτητων επιτροπών. Επίσης, γίνεται παρουσιάζεται συνοπτικά και η στρατηγική διαχείρησης κινδύνων, ως κύρια λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης.
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος (2η και 3η Ενότητα), αναλύεται η αναγκαιότητα ύπαρξης μίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό και γιατί η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ως βασική λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, επεξηγείται πως η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων σε μία οντότητα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκτέλεσης των έργων του εσωτερικού ελέγχου και η «προσέγγιση βάσει κινδύνου».
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του μαθήματος (4η Ενότητα), παρουσιάζεται η βέλτιστη πρακτική για την οργάνωση και τη στελέχωση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και οι τύποι και η δομή των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Εταιρική διακυβέρνηση
2η Ενότητα: Η μονάδα του εσωτερικού ελέγχου
3η Ενότητα: Η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου
4η Ενότητα: Η οργάνωση της μονάδας και οι εκθέσεις ελέγχου

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
1. Κοντογιάννη, Λ. (2013), «Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικός Έλεγχος», Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα», 21, Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, 21 Νοεμβρίου 2013.
2. Παππαστάθης, Π. (2014), «Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος (Internal Audit) και η πρακτική εφαρμογή του», Οκτώβριος 2014.

Ξενόγλωσση:
1. Gompers P.A., J.L.Ishii and A. Metrich. (2001), “Corporate Governance and equity prices”, Working Paper 8449, NBER Working Papers Series, National Bereau of Economic Research.
2. Griffiths, D. “Risk based in internal auditing – an introduction”, Version 4.4.
3. Griffiths, D. “Compilation of a risk and audit universe”, Version 1.3.
4. Griffiths, D. “Risk Based Internal Auditing”, Three views on implementation, Version 2.2.
5. Griffiths, D. “Audit Manual”, Version 2.0.
6. Institute of Internal Auditors (IIA). (2012), “Supplemental Guidance: The Role of Auditing in Public Sector Governance”, 2nd edition.
7. Institute of Internal Auditors (IIA). (2011), “Supplemental Guidance: Public Sector Definition”.
8. Klapper, L.F., J. Love. (2003), “Corporate Governance investor protection and performance”, Journal of Corporate Finance.
9. La Porta, R.F. Lopez de Silanes, A. Shleifer, R. Vishny. (1999), “Investor protection and corporate governance”, Journal of Financial Economics.
10. Sheifer A. and R.W. Vishny. (1997), “A survey of corporate governance”, The Journal of Finance.
11. Williamson O. (1988), “Corporate Finance and Corporate Governance”, The Journal of Finance.

Βαθμολογία – Συμβουλές
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος διενεργούνται γραπτές εξετάσεις με άριστα το 10 και ελάχιστη βάση επιτυχίας το 5.
Στο πλαίσιο του μαθήματος μπορεί να εκπονηθεί εργασία η οποία είναι προαιρετική και αφορά στη μελέτη συγκεκριμένης βιβλιογραφίας και τη σύνταξη συνοπτικής παρουσίασης, σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Η παρουσίαση των εργασιών γίνεται στην τάξη από τον φοιτητή ή την ομάδα φοιτητών που εκπονήθηκε. Εφόσον η εργασία που θα παραδοθεί και παρουσιασθεί κριθεί ως «ικανοποιητική», η βαθμολογία της θα ενισχύσει την τελική βαθμολογία η οποία λαμβάνεται από τον φοιτητή κατά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων. Η βαθμολογία της εργασίας προσαυξάνει τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων μόνο εφόσον ο φοιτητής ανταπεξέλθει με επιτυχία σε αυτές (λάβει δηλ. τουλάχιστον 5).

Διδάσκων:
Άγγελος Κ. Διονυσόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Email: a.dionissopoulos@solae.gr

Σύντομη Περιγραφή
Η εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας στη χώρα μας στηρίζεται στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζεται από τις διατάξεις της 6ης Οδηγίας ΦΠΑ (77/388/ΕΟΚ), της 17ης Μαΐου 1977 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
Οι διατάξεις αυτές μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας από 1.1.87 με το νόμο 1642/86.
Λόγω μεταβολών του κοινοτικού δικαίου, οι διατάξεις του ΦΠΑ υπέστησαν πλήθος τροποποιήσεων που κατέστησαν αναγκαία την κωδικοποίηση των διατάξεων του νόμου 1642/86 σε ένα ενιαίο κείμενο τον «Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000.
Ο ΦΠΑ είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος, ο οποίος επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση, δηλαδή επιβαρύνει το εισόδημα το οποίο διατίθεται για αγορά αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας από τους καταναλωτές, καθώς και από τους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι εξομοιώνονται με τελικούς καταναλωτές επειδή δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού. Έμμεσος φόρος είναι αυτός που επιβαρύνει το φορολογούμενο ανεξάρτητα από την εισοδηματική του ικανότητα.
Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια των συναλλαγών και επιβαρύνει κάθε φορά την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου.
Κάθε υποκείμενος στο φόρο χρεώνει ΦΠΑ σε ολόκληρη την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών και αφαιρεί το ποσό του φόρου, με τον οποίο επιβαρύνθηκε για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κλπ., με συνέπεια την απόδοση στο δημόσιο της διαφοράς του φόρου, μια διαδικασία γνωστή και ως συμψηφισμός ΦΠΑ εισροών-εκροών.
Είναι ένας φόρος, ο οποίος επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο τα αγαθά και τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από την προέλευση αυτών.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Πεδίο εφαρμογής (Άρθρα 1-4). Πότε επιβάλλεται ο φόρος και σε ποιες πράξεις.
2η Ενότητα: Φορολογητέες πράξεις (Άρθρα 5-12). Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εισαγωγή αγαθών και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
3η Ενότητα: Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων (Άρθρα 13-15). Σε ποιον τόπο φορολογούνται οι πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω (θεματική ενότητα 2)
4η Ενότητα: Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης (Άρθρα 16-18). Ποιος είναι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για απόδοση ΦΠΑ
5η Ενότητα: Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου (Άρθρα 19-21). Ποια είναι η αξία πάνω στην οποία θα επιβληθεί ο ΦΠΑ και πως υπολογίζεται ο φόρος.
6η Ενότητα: Απαλλαγές από το φόρο (Άρθρα 22-29). Ποιες πράξεις απαλλάσσονται του φόρου.
7η Ενότητα: Έκπτωση-επιστροφή του φόρου (Άρθρα 30-33). Πότε ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να εκπέσει το φόρο και σε ποιο ποσοστό.
8η Ενότητα: Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους (Άρθρα 34-38). Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των υπόχρεων στο φόρο και ποιες δηλώσεις συμπληρώνουν.

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Βαθμολογία – Συμβουλές
Το μάθημα του ΦΠΑ συνεξετάζεται με τη φορολογία φυσικών προσώπων σε μία τρίωρη εξέταση.


Διδάσκων: Βασίλειος Λουμιώτης

Σύντομη Περιγραφή Κατά την εισήγηση του μαθήματος αυτού, θα γίνει, αρχικά, μια σύντομη παρουσίαση όλων των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου της IFAC (Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών Ελεγκτών). Στη συνέχεια, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των βασικών ΔΠΕ που αναφέρονται στα εξής θέματα:

 • Τεκμηρίωση ελέγχου
 • Ευθύνες ελεγκτή σχετικά με απάτη στις οικονομικές καταστάσεις
 • Ελεγκτικός κίνδυνος
 • Σχεδιασμός ελέγχου
 • Εκτέλεση ελέγχου
 • Συμπεράσματα και έκθεση ελέγχου

Παράλληλα με την ανωτέρω παρουσίαση, θα γίνεται παρουσίαση και αντίστοιχων case studies με στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών οδηγιών των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων
2η Ενότητα: Σχεδιασμός ελέγχου – Εκτέλεση ελέγχου
3η Ενότητα: Εκτέλεση ελέγχου
4η Ενότητα: Αξιολόγηση ευρημάτων ελέγχου – Χορήγηση έκθεσης ελέγχου

Βιβλιογραφία
Ελληνική (υποχρεωτική):
«Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου» Βασίλειος Λουμιώτης, Βασίλειος Τζίφας, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, έκδοση ΣΟΕΛ, Αθήνα 2012 «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων» Βασίλειος Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, έκδοση ΣΟΕΛ, Αθήνα 2013

Ξενόγλωσση (προαιρετική):
“Handbook of International Standards On Auditing and Quality Control” Έκδοση IFAC 2009

Βαθμολογία – Συμβουλές
1. Η παρουσία σας στην τάξη, η ευπρεπής συμπεριφορά σας, η συμμετοχή σας στο μάθημα με την υποβολή εύστοχων ερωτήσεων, καθώς και η απάντηση σας σε ερωτήματα του εισηγητή στο τέλος του μαθήματος, θα βαθμολογείται.
Η βαθμολογία αυτή θα συμμετέχει στον προσδιορισμό της τελικής βαθμολογίας σε ποσοστό 20%.
2. Τελική γραπτή εξέταση
Η τελική γραπτή εξέταση θα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών και θα περιλαμβάνει τρία (3) θέματα υποχρεωτικής απαντήσεως.
Το ένα θέμα θα είναι θεωρητικό με δύο μονάδες και τα υπόλοιπα δύο (2) θέματα θα είναι πρακτικά (case studies) με τέσσερις (4) μονάδες το καθένα.
Η βαθμολογία αυτή θα συμμετέχει στον προσδιορισμό της τελικής βαθμολογίας σε ποσοστό 80%.

Διδάσκων:
Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος
Γραφείο: Πρυτανεία και γραφείο 438 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142421 & 210 4142258

Βασικές Πληροφορίες
Κατά τις δεκαετίες του ’80 και ’90 ένας αυξανόμενος αριθμός πανεπιστημιακών άρχισε να αναγνωρίζει ότι η διοικητική λογιστική δεν προσαρμοζόταν στις αλλαγές του μοντέρνου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επομένως δεν εκπλήρωνε τη βασική της λειτουργία, την υποστήριξη δηλαδή των διοικητικών στελεχών. Σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητα της διοικητικής λογιστικής, πληροφορίες για τα διευθυντικά στελέχη ήταν αναγκαία να εστιασθεί ευρύτερα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και επομένως η έννοια της Στρατηγικής Λογιστικής Διαχείρισης (Strategic Management Accounting) εξελίχθηκε. Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ είναι ένα ενδιαφέρον και συναρπαστικό μάθημα που επιτρέπει στον μεταπτυχιακό φοιτητή να λειτουργεί ως ο ιδιοκτήτης ή Διευθύνων Σύμβουλος διαφορετικών οργανισμών. Κύριος σκοπός των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των διαλέξεων είναι να διαμορφώνουν στρατηγικές αποφάσεις και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις μέσω προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαμορφώνει τις αποφάσεις αυτές είτε ως άτομο, είτε ως μέλος μιας ομάδας. Όλοι στο μάθημα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώνουν πραγματικές στρατηγικές αποφάσεις, ίσως για πρώτη φορά στην ακαδημαϊκή τους καριέρα. Καθώς το μάθημα εισάγει θέματα και περιγράφει αρχές, δομές και μοντέλα, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναζητούν πως θα αντιδρούν σε διαφορετικά επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα. Το μάθημα βασίζεται τόσο στη θεωρία, όσο και στην πρακτική. Παρουσιάζει έννοιες του στρατηγικού μάνατζμεντ που θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να διαμορφώνει, να υλοποιεί και να αξιολογεί στρατηγικές τόσο για κερδοσκοπικούς όσο και μη, οργανισμούς.

Σύντομη Περιγραφή
Το Strategic Management Accounting περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών, οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, καθοδηγούνται από την αγορά και εστιάζονται στον πελάτη, παρέχοντας στα διευθυντικά στελέχη ένα εύρος τεχνικών και εργαλείων για την υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων. Το μάθημα σχετίζεται με το μάνατζμεντ του οργανισμού –τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών (corporate), επιχειρηματικών (business) και λειτουργικών (functional) στρατηγικών μέσω της οργανωσιακής δομής και των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα ακόλουθα μέρη:

 1. Στρατηγική Ανάλυση του περιβάλλοντος (εξωτερικού και εσωτερικού), του κλάδου (αγοράς), του ανταγωνισμού, των διαφόρων ενδιαφερομένων για την επιχείρηση (stakeholders), καθώς και των δυνατοτήτων της επιχείρησης.
 2. Στρατηγικές Αποφάσεις εστιάζονται στη δυνατότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει ευκαιρίες και απειλές που ενυπάρχουν στις περιβαλλοντικές αλλαγές και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αλλαγών.
 3. Στρατηγικές Ενέργειες υλοποίηση της στρατηγικής με βάση τις οργανωσιακές ικανότητες και αξίες.

Θεματικές Ενότητες

Μαθήματα Ενότητα Μαθησιακά Αποτελέσματα Κεφάλαια (Προτεινόμενο Βιβλίο)
1η Συνάντηση

Παρασκευή 16/10/15

 • Υπόδειγμα Στρατηγικού Μάνατζμεντ
 • Κατανόηση της σπουδαιότητας του Στρατηγικού Μάνατζμεντ
 • Αναγνώριση του βασικού υποδείγματος του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και των συστατικών του μερών
 • Περιγραφή των ωφελειών του αποδοτικού και αποτελεσματικού Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Κεφάλαιο 1
 • Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Υπευθυνότητα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διαφορετικές απόψεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας
 • Σχέση ανάμεσα στην Κοινωνική
 • Υπευθυνότητα και στην επιχειρηματική επίδοση
 • Τάσεις στην Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Υπευθυνότητες της Ανώτατης Διοίκησης στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Κεφάλαια 2 και 3
2η Συνάντηση

Σάββατο 17/10/15

 • Ανίχνευση Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος
  • Ανάλυση Κλάδου
 • Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • Περιγραφή της έννοιας της ανίχνευσης του περιβάλλοντος σαν μέρος της διαδικασίας του στρατηγικού μάνατζμεντ
 • Παρουσίαση κυρίων στοιχείων της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος.
 • Περιγραφή της σπουδαιότητας της ανάλυσης της αλυσίδας-αξίας για την εκτίμηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ενός οργανισμού
 • Περιγραφή του υποδείγματος των Πόρων & Ικανοτήτων
Κεφάλαια 4 και 5
 • Επίπεδα Στρατηγικής
  • Επιχειρησιακή ή Εταιρική Στρατηγική
  • Επιχειρηματική Στρατηγική
  • Λειτουργική Στρατηγική
 •  Περιγραφή Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Ανάπτυξη, Σταθεροποίηση, Περισυλλογή)
 • Πώς μπορούμε να αντλήσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τις ανταγωνιστικές στρατηγικές;
 • Πώς οι λειτουργικές στρατηγικές υποστηρίζουν τις ανταγωνιστικές στρατηγικές;
Κεφάλαια 6, 7 και 8
 • Υλοποίηση Στρατηγικής
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος Στρατηγικής
 • Εξήγηση της σχέσης μεταξύ Διαμόρφωσης και Υλοποίησης Στρατηγικής
 • Αναγνώριση της βασικής διαδικασίας   αξιολόγησης και ελέγχου στο στρατηγικό μάνατζμεντ
 • Παρουσίαση του Balanced Scorecard
Κεφάλαια 9, 10 και 11
3η, 4η & 5η Παρασκευή 23/10/15

Σάββατο 24/10/15

Παρασκευή 30/10/15

Case Studies Εξάσκηση των ενεργειών του Στρατηγικού Μάνατζμεντ κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέσω της χρήσης πραγματικών μελετών περιπτώσεων —ανάλυση/συζήτηση από όλη την τάξη (οι φοιτητές πραγματοποιούν το περισσότερο, μέρος της συζήτησης) Κεφάλαια 1 έως 11
6η Συνάντηση Σάββατο 31/10/15 Ομαδική Ανάλυση της στρατηγικής ενός Οργανισμού Κεφάλαια 1 έως 11

Βιβλιογραφία
 Ξενόγλωσση:

Προτεινόμενο Σύγγραμμα
Hunger D and Wheelen T, ‘Concepts in Strategic Management and Business Policy’, Prentice Hall, 13th edition, 2012 (ή ιδίων συγγραφέων ‘Business Policy and Strategic Management’)

Πρόσθετα Συγγράμματα
Hunger D and Wheelen T, ‘Essentials of Strategic Management’, Prentice Hall, 5th edition, 2014

 • Mintzberg H, Lambel J, Quinn J, Ghoshal S, ‘The Strategy Process’, 5th edition, 2013
 • Johnson M, Whittington R, Angwin D, Regnér P and Scholes K, ‘Exploring Strategy’, Prentice Hall, 10th edition, 2014
 • David F, ‘Strategic Management Concepts’, Prentice Hall, 14th edition 2013
 • Barney J., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 4th edition, 2014
 • Carpenter M, Sanders G., Strategic Management: Text and Cases, 2nd edition, 2014
 • Lynch R., Strategic Management, Prentice Hall, 6th edition, 2012
 • Hill C and Jones G, ‘Strategic Management’ Houghton Miffin Co, 10th ed, 2012
 • Porter M, ‘Competitive Strategy’, Free Press, 1980
 • Porter M, ‘Competitive Advantage’, Free Press 1985
 • Hax A, Maijuf N. ‘The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach’, Prentice Hall, 2nd edition, 1996

Βαθμολογία – Συμβουλές
Το στρατηγικό μάνατζμεντ διδάσκεται κυρίως με παραδείγματα και τα περιεχόμενα του μαθήματος θα περιλαμβάνουν case studies και επιπρόσθετο διάβασμα (άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, κ.λπ). Οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) θα αφορούν διάφορους κλάδους και θα αναφέρονται σε διάφορες χώρες.

Η συμβουλή για το μάθημα είναι απλή: ‘Καλή Προετοιμασία & Πολύ Διάβασμα’. Κάνετε όση προετοιμασία είναι απαραίτητη για το μάθημα. Αν δεν κάνετε τη σωστή προετοιμασία –που τυπικά είναι το καλό διάβασμα του αντίστοιχου case study και η τήρηση ορισμένων σημειώσεων σε σχέση με τις υπάρχουσες ερωτήσεις- θα μειωθούν τα οφέλη που μπορείτε εσείς σαν άτομα να κερδίσετε από το μάθημα, αλλά θα μειωθούν και τα οφέλη που σαν Τμήμα μπορείτε να κερδίσετε από το μάθημα. Είναι γνωστό –ακόμη και σε μένα- ότι έχετε ένα φορτωμένο πρόγραμμα -τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι στη βάση τους εντατικά- αλλά προσπαθήστε να βρείτε χρόνο για την προετοιμασία.

Βαθμολογία

 • Μελέτη Περιπτώσεων – Συμμετοχή στο μάθημα                                           15%
 • Γραπτή Εργασία (Ομαδική Ανάλυση της Στρατηγικής Επιχείρησης) 35%
 • Τελική Γραπτή Εξέταση                                                                                                  50%

————————————————————————————————————————

Σύνολο                                                                                                                                            100%

Διδάσκων:
Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας
Γραφείο 323 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142168
Email: philipas@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Αρχικά περιγράφονται σε συντομία και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, του χρυσού, του πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, των ομολόγων, των ομολογιών και των μετοχών.
Το παρελθόν, οι τρέχουσες εξελίξεις, οι προοπτικές και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Χρηματιστηριακή Αγορά των Αθηνών αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των διαλέξεων. Στη συνέχεια, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης και επιλογής μετοχικών τίτλων χρησιμοποιώντας την θεμελιώδη αλλά και την τεχνική ανάλυση.
Ένα μεγάλο τμήμα των διαλέξεων αφορά την παρουσίαση τόσο των κλασικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) όσο και της νέας γενιάς Α/Κ, όπως είναι τα Hedge Funds, τα Exchange Traded Funds, τα Funds of Funds και τα Index Funds. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επενδυτικές τεχνικές των διαχειριστών, οι θεωρητικές προσεγγίσεις αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα κριτήρια επιλογής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι Εταιρίες αξιολόγησης καθώς και σύγχρονα θέματα των αγορών.
Τέλος παρουσιάζεται η σύγχρονη προσέγγιση της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής, όπου παρουσιάζεται πως η ψυχολογία, αλλά και άλλες ανθρώπινες αδυναμίες διαμορφώνουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων (φούσκες/χρηματοπιστωτικές κρίσεις και καταστροφές).
Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις, καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές (case studies) σε πραγματικά παραδείγματα της Ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Ο ρόλος ενός σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος : προκλήσεις-αδυναμίες –προτάσεις. Καταγραφή των σημαντικότερων οικονομιών του πλανήτη : ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί γίγαντες.
2η Ενότητα: Εναλλακτικές επενδύσεις /απόδοση κίνδυνος/αξιολόγηση. Έντοκα Γραμμάτια του δημοσίου-Ομόλογα- Ομολογίες. Χρυσός-μετοχές-ψηφιακά νομίσματα
3η Ενότητα: Αμοιβαία Κεφάλαια/παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια αλλά και τελευταίες εξελίξεις (index funds/exchange traded funds/hedge funds κλπ). Απόδοση κίνδυνος κλασσικές και νέες μέθοδοι αξιολόγησης ,Sharpe ratio,Treynor,Jensen, Carhart, Sortino κλπ )
4η Ενότητα: Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (behavioral finance). Πως τα συναισθήματα και άλλοι γνωσιακοί παράγοντες επηρεάζουν τις επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις.

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
1. Η Ψυχολογία των Αγορών : παρεμβάσεις πρίν και μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, Νικόλαος Δ. Φίλιππας, 2015.
2. Αμοιβαία Κεφάλαια: Η ελληνική πραγματικότητα και οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Ιανουάριος 2010.
3. «Επενδύσεις», Νικόλαος Δ. Φίλιππας, 2005.

Ξενόγλωσση:
INVESTMENTS, 10th edition, Bodie-Kane-Marcus.

Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκων:
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης
Γραφείο 411 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142200
Email: partikis@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Οι σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από μια άνευ προηγουμένου ελευθερία στην κίνηση χρηματοοικονομικών πόρων η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως και την συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις, οδηγούν τα κεφάλαια εκεί όπου πιστεύεται ότι θα επενδυθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τόσο τα στελέχη των επιχειρήσεων όσο και οι υποψήφιοι επενδυτές για να μπορέσουν να επιβιώσουν θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν την πραγματική αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.α.) του χαρτοφυλακίου τους.

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό, τις σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού της θεμελιώδους αξίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων, δηλαδή την αξία μίας επένδυσης η οποία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή για μία μεγάλη χρονική περίοδο, σε αντίθεση με την αξία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί βραχυχρόνια δια μέσου κερδοσκοπικής διαπραγμάτευσης. Η διαφορά μεταξύ θεμελιώδους και κερδοσκοπικής αξίας είναι πολύ σημαντική. Παρόλο που οι χρηματιστηριακές αγορές μπορεί ευκαιριακά να είναι επιρρεπείς σε κερδοσκοπικές φούσκες και παρόλο που ορισμένοι κλάδοι μπαίνουν και βγαίνουν στο συρμό, η τιμή την οποία οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν για τις επενδύσεις πρέπει σε τελική ανάλυση να εδράζεται σε θεμελιώδη μεγέθη. Πρωταρχικός σκοπός των επενδυτών πρέπει να είναι η κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής της θεμελιώδους αποτίμησης, για να γνωρίζουν την πραγματική αξία των επενδύσεών τους και τους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον
2η Ενότητα: Αποτίμηση Ομολόγων
3η Ενότητα: Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
4η Ενότητα: Ρυθμός ανάπτυξης κερδοφορίας
5η Ενότητα: Εκτίμηση ταμιακών ροών
6η Ενότητα: Υποδείγματα προεξοφλημένων ταμιακών ροών
7η Ενότητα: Υποδείγματα σχετικής αποτίμησης
8η Ενότητα: Οικονομική προστιθέμενη αξία

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Αρτίκης Π., “Διαχείριση Αξίας και Κινδύνου”, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 2009

Ξενόγλωσση:
Tim Koller, Marc Goedhart, and David Wessels, “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, McKinsey & Company Inc., Wiley, 5th edition, 2010

Βαθμολογία – Συμβουλές
Συμμετοχή στη τάξη                20 μονάδες
Γραπτές Εργασίες                   30 μονάδες
Τελική Γραπτή Εξέταση        50 μονάδες
—————————————————————–
Σύνολο                                          100 μονάδες

Διδάσκων:
Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Ε. Μαραβελάκης
Γραφείο 326 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142066
Email: maravel@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να

 1. δημιουργούν με τη βοήθεια υπολογιστή διαφορετικούς τύπους διαγραμμάτων που περιγράφουν σύνολα δεδομένων
 2. χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να υπολογίζουν διάφορα μέτρα
 3. σχολιάζουν τα περιγραφικά μέτρα και διαγράμματα
 4. εξηγούν γιατί είναι σημαντικός ο Έλεγχος Υποθέσεων, ποιες είναι οι διαφορετικές υποθέσεις και ποιος είναι ο κανόνας απόφασης σε έναν έλεγχο υπόθεσης
 5. χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να κάνουν ελέγχους μέσων τιμών για δυο πληθυσμούς και για να υπολογίζουν διαστήματα εμπιστοσύνης
 6. εξηγούν τον σκοπό της ANOVA, να περιγράφουν τον τρόπο εφαρμογής της ANOVA και να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να την υλοποιούν
 7. υπολογίζουν με τη βοήθεια υπολογιστή την γραμμική συσχέτιση μεταβλητών
 8. ερμηνεύουν την γραμμική συσχέτιση μεταβλητών
 9. κατασκευάζουν με τη βοήθεια υπολογιστή ένα μοντέλο απλής γραμμικής παλινδρόμησης
 10. κάνουν στατιστική συμπερασματολογία για το μοντέλο που έχουν κατασκευάσει
 11. κατασκευάζουν με τη βοήθεια υπολογιστή ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
 12. κάνουν στατιστική συμπερασματολογία για το μοντέλο που έχουν κατασκευάσει

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Περιγραφική Στατιστική (Πίνακες, Διαγράμματα, περιγραφικά μέτρα)
2η Ενότητα: Έλεγχοι Υποθέσεων και Διαστήματα εμπιστοσύνης (Έννοιες Ελέγχου υποθέσεων, η έννοια του διαστήματος εμπιστοσύνης, Είδη υποθέσεων, Έλεγχος υποθέσεων για δυο μέσες τιμές με ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα, Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά δυο μέσων τιμών με ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα)
3η Ενότητα: Ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα
4η Ενότητα: Γραμμική συσχέτιση, Απλή γραμμική παλινδρόμηση, Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Βιβλιογραφία
Aczel A.D. and Sounderpandian J. (2012). Στατιστική Σκέψη στον κόσμο των Επιχειρήσεων, Broken Hill Publishers Ltd.

Διδάσκουσες:
Καθηγήτρια Κορνηλία Δελούκα
Γραφείο 408 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142210
Email: cdelouka@unipi.gr

Καθηγήτρια Αριστέα Σινανιώτη
Γραφείο 405 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142203
Email: arisin@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Καταρχάς αποσαφηνίζονται οι έννοιες Δημόσιας και Ιδιωτικής Επιχείρησης και παρουσιάζονται τα κοινά σημεία και οι διαφορές μεταξύ της Διοίκησης του Κράτους και της Διοίκησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, εξετάζεται ειδικά το ζήτημα της υποχρέωσης του Κράτους να αποζημιώνει το ζημιωθέντα από μια παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του πολίτη. Περαιτέρω, εξετάζεται η ευθύνη της επιχείρησης έναντι των πελατών της, ιδίως όσον αφορά ελαττωματικά προϊόντα καθώς επίσης και η ευθύνη του παρέχοντος πλημμελείς υπηρεσίες, ιδίως βάσει του νόμου «για την προστασία των καταναλωτών», ο οποίος προβλέπει μια ιδιαίτερα αυξημένη ευθύνη εν προκειμένω.
Όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα απασχολούν με πολύ μεγάλη συχνότητα τα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια και συνεπώς, παράλληλα με τη θεωρία, εξετάζονται και πολλές μελέτες-περιπτώσεων.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: α) Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις: Κοινά σημεία και διαφορές. β) Η Διοίκηση του Κράτους και η Διοίκηση των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων: Κοινά σημεία και διαφορές.
2η Ενότητα: Η Αστική ευθύνη του Δημοσίου για την παράνομη δράση των οργάνων που ενεργούν για λογαριασμό του.
3η Ενότητα: Μελέτη περιπτώσεων (case-law) για την Αστική ευθύνη του Δημοσίου.
4η Ενότητα: α) Η Αστική ευθύνη της Ιδιωτικής Επιχείρησης: Η περίπτωση της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων. β) Η Αστική επαγγελματική ευθύνη. γ) Μελέτη περιπτώσεων (case-law).

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Αλεξανδρίδου Ελ. (επιμ.), Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, 2015.
Δελούκα-Ιγγλέση Κ., Δίκαιο του Καταναλωτή (Ενωσιακό και Ελληνικό), 2014.
Καράκωστας Ι., Δίκαιο Προστασίας του καταναλωτή, 2008.
Μαθιουδάκης Ιακ., Η αστική ευθύνη του κράτους από υλικές ενέργειες των οργάνων του κατά τα άρθρ. 105-6 ΕισΝΑΚ, 2006.
Ράικος Δημ., Ζητήματα αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των ΟΤΑ από αυτοκινητικά ατυχήματα, 2010.
Σπυλιωτόπουλος Επαμ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1 και Τόμος 2, 14η έκδοση, 2011.
Χρυσανθάκης Χαρ., Η αστική ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου, 2010.
Χρυσανθάκης Χαρ., Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, 2015.

Ξενόγλωσση:
Aman A./Mayton W., Administrative Law and Regulatory Policy: 2009-2010 Case Supplement.
Hodges Ch., Safety and Risk, 2005.
Maurer H., Allgrmeines Verwaltungsrecht, 2009.
Micklitz/Reich/Rott, Understanding Consumer Law, 2010.
Walline J., Droit Administartif, 2010.

Διδάσκοντες:
Επίκουρος Καθηγητής Παπαναστασόπουλος Γεώργιος
Γραφείο 801 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλ. 210 4142659
Email: papanast@unipi.gr

Επίκουρος Καθηγητής Ζήσης Βασίλειος
Γραφείο 326 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλ. 210 4142381
Email: vzisis@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τα βασικά θέματα της λογιστικής διαχείρισης των διεεταιρικών συναλλαγών. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι επιχειρήσεις μεταξύ τους και των διάφορων μορφών ομίλων που συστήνουν (κάθετος, μικτός, σύνθετος, οριζόντιος, όμιλος αμοιβαίων συμμετοχών). Παράλληλα, γίνεται αναφορά των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση, απαλλαγή και εξαίρεση των ομίλων επιχειρήσεων να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια αναλύονται οι διαδικασίες κατάρτισης ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και ο λογιστικός χειρισμός σημαντικών θεμάτων (διαφορές ενοποίησης, δικαιώματα μειοψηφίας, αποτίμηση συγγενών). Τέλος, το μάθημα εστιάζει σε ενδοεταιρικά ζητήματα όπως χρεοαπαιτήσεις, αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων, έσοδα – έξοδα και μερίσματα εισπρακτέα – πληρωτέα μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Εισαγωγή στη Λογιστική των Ομίλων
2η Ενότητα: Συμμετοχές και Χρεόγραφα: Διάκριση και Αποτίμηση σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3η Ενότητα: Συνδεμένες Επιχειρήσεις
4η Ενότητα: Υποχρέωση, Απαλλαγή & Εξαίρεση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
5η Ενότητα: Διαδικασίες Ενοποίησης
6η Ενότητα: Διαφορές Ενοποίησης, Δικαιώματα Μειοψηφίας και Αποτίμηση Συγγενών Επιχειρήσεων
7η Ενότητα: Ενοποίηση Κάθετου Ομίλου, Μικτού Ομίλου, Σύνθετου Ομίλου, και Ομίλου Αμοιβαίων Συμμετοχών
8η Ενότητα: Απάλειψη Λοιπών Ενδοεταιρικών Συναλλαγών (Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις, Έσοδα – Έξοδα, Κερδών – Ζημιών)
9η Ενότητα: Ενδoεταιρικά μερίσματα πληρωτέα – εισπρακτέα

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Αληφαντής, Γ. 2015. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Εκδόσεις: Διπλογραφία
Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. 2008. Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Εκδόσεις: Rosili

Ξενόγλωσση:
Baker, R., Christensen, T., Cottrell, D. 2012. Essentials of Advanced Financial Accounting. Publisher: McGraw-Hill International Edition
Fischer, P., Taylor, W., Cheng, R. 2011. Advanced Accounting. Publisher: South Western Educational Publishing
Hoyle, J., Schaefer, T., Doupnik, T. 2009. Fundamentals of Advanced Accounting. Publisher: McGraw-Hill International Edition

Βαθμολογία – Συμβουλές
Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από γραπτές εξετάσεις. Όπως σε κάθε μάθημα λογιστικής, η ανελλιπή παρακολούθηση των διαλέξεων και η συστηματική μελέτη είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Τέλος, συνιστάται οι φοιτητές να επισκέπτονται τον διδάσκοντα στις ώρες γραφείου για την επίλυση αποριών που θα διευκολύνει την περαιτέρω κατανόηση του μαθήματος.

Διδάσκοντες:
Καθηγητής Δ. Γεωργακέλλος
Γραφείο 402 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142252
Email: dgeorg@unipi.gr

Δρ. Ελένη Α. Διδασκάλου
Γραφείο 406 (Κεντρικό κτίριο)
Email: edidask@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Το βασικό περιεχόμενο του πρώτου μέρους των διαλέξεων συνίσταται στην παροχή του γενικού περιγράμματος του αντικειμένου, στη μεθοδολογία εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών (μελέτες κλαδικές, περιφερειακές κλπ.), καθώς και στην πορεία εκπονήσεως επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Στο το δεύτερο μέρος, δίδεται η λεπτομερής, βήμα προς βήμα, πορεία εκπονήσεως μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies). Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) που αποτελούν σήμερα ανάγκη για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρήσεων παντός είδους, μεγέθους και κατηγορίας.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Βασικά θέματα για την επενδυτική αλυσίδα και τους τύπους των προεπενδυτικών μελετών
2η Ενότητα: Επιχειρηματικά σχέδια (business plans)
3η Ενότητα: Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study)
4η Ενότητα: Ασκήσεις και Case studies

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Μελέτες, Σωτ. Καρβούνη, Εκδόσεις Α. Σταμούλη.
Διανομή σημειώσεων του μαθήματος.

Ξενόγλωσση:
W. Behrens and P.M. Hawranek “Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies”, United Nations Industrial Development Organization.
R. Stutely, The infinitive business plan, Financial Times.
Διανομή πρόσφατων άρθρων σχετικών με το μάθημα.

Βαθμολογία – Συμβουλές
• Ομαδική εργασία: Μελέτη Σκοπιμότητας.
• Γραπτή Εξέταση.

Διδάσκοντες:
Καθηγητής Μ. Σφακιανάκης
Γραφείο 404 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142398
Email: msfakian@unipi.gr

Δρ. Β. Ναούμ

Σύντομη Περιγραφή
Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην λογική της εμπειρικής έρευνας στον τομέα της λογιστικής. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί η εμπειρική έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης της λογιστικής επιστήμης μέσω επιστημονικής σκέψης και μεθοδολογίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα απαντηθούν μέσω μελέτης συγκεκριμένων λογιστικών επιστημονικών άρθρων τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Γιατί η επιστημονική μελέτη έχει ενδιαφέρον?
 • Ποιο είναι το κίνητρο του ερευνητή?
 • Ποιο είναι το ερευνητικό πρόβλημα?
 • Ποιο θεωρητικό πλαίσιο υποστηρίζει την ερευνητική μελέτη?
 • Ποιο είναι το κίνητρο εκπόνησης της έρευνας?
 • Ποια είναι η αρθρογραφία στην οποία στηρίζεται η έρευνα?
 • Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το δείγμα της έρευνας?
 • Ποια είναι τα ερευνητικά εργαλεία – η μεθοδολογία της έρευνας?
 • Πως χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις ως ερευνητικό εργαλείο στην λογιστική?
 • Από τι επηρεάζεται η εγκυρότητα των προβλέψεων?
 • Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το μοντέλο παλινδρόμησης της έρευνας?
 • Ποιο είναι το επίπεδο ανάλυσης των αποτελεσμάτων?
 • Ποια είναι η συνεισφορά της έρευνας?

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα:

 • Η εμπειρική έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης της λογιστικής επιστήμης.
 • Εξοικείωση με την έρευνα στη λογιστική και σύνδεση θεωρίας, λογιστικής πρακτικής και έρευνας.
 • Ερευνητικά εργαλεία – μεθοδολογία.
 • Επιλογή κατάλληλου μοντέλου

2η Ενότητα:

 • Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων στη λογιστική.
 • Ανάπτυξη θεωρητικού υπόβαθρου (Conceptual Box framework – Libby Boxes).
 • Η διαδικασία διατύπωσης ερευνητικών υποθέσεων.
 • Η ερευνητική δειγματοληψία.
 • Ερευνητικά εργαλεία – μεθοδολογία.

3η Ενότητα:

 • Ανάλυση Συσχέτισης – Παλινδρόμησης
 • Πρόβλεψη στην απλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Πρόβλεψη στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Χρησιμοποίηση προβλέψεων στην λογιστική

4η Ενότητα:

 • Ανάλυση συνιστωσών χρονολογικής σειράς
 • Πρόβλεψη με χρήση χρονοσειρών
 • Μοντέλα ARIMA

Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση:
Bonner S. E., Hesford J. W., Van der Stede W. A., Young S. M., 2006. “The most influential journals in academic accounting”, Accounting, Organizations and Society, 31, 663–685.
Libby, R., Bloomfield R., and Nelson M. W., 2002 “Experimental Research in Financial Accounting.”, Accounting, Organizations and Society, 27, 8, 775-810.
Oler D. K., Oler M. J., and Skousen C. J., 2010. “Characterizing Accounting Research”, Accounting Horizons, 24, 4, 635–670.
Starbuck H.,2010. “What Makes a Paper Influential and Frequently Cited?” Journal of Management Studies, 47, 7.

Βαθμολογία – Συμβουλές
40% ομαδική εργασία
60% τελική εξέταση

Διδάσκουσα:
Ελένη Γ. Ράϊκου, Αντεισαγγελέας Εφετών, τ. Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς

Σύντομη Περιγραφή
Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει την έκταση, τις διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά των οικονομικών εγκλημάτων, που αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες οικονομικής και κοινωνικής εκτροπής, τον τρόπο που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την αντιμετώπισή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Περαιτέρω, σε συνδυασμό με το οικονομικό έγκλημα, ως βασικό αδίκημα, θα αναπτυχθεί το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι φάσεις και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι δράστες, καθώς και οι τεχνικές «ξεπλύματος με νέες τεχνολογίες», που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με την έλευση του διαδικτύου.

1ο Μάθημα
Ι. Έκταση του οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και οι συνέπειές τους στην οικονομία
Α. Γενικά
Β. Έννοια οικονομικού εγκλήματος
α. Διακρίσεις οικονομικών εγκλημάτων
β. Χαρακτηριστικά οικονομικών εγκλημάτων
Γ. Έννοια της διαφθοράς
α. Δείκτης Αντίληψης για τη διαφθορά
β. Παράγοντες και πεδία εκδήλωσης διαφθοράς
γ. Χαρακτηριστικά εγκλημάτων διαφθοράς
ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο
ΙΙΙ. Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα διεθνώς

2ο Μάθημα
I. Δικονομικές αποκλίσεις στο χώρο των οικονομικών εγκλημάτων και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα – Ο Ν. 4022/2011
ΙΙ. Ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
α. Τραπεζικό – φορολογικό – χρηματιστηριακό απόρρητο
β. Οι εξουσίες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στο στάδιο της ποινικής δίωξης
ΙΙΙ. Ο θεσμός του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς
α. Οι δικονομικές αποκλίσεις στα εγκλήματα διαφθοράς
β. Το πεδίο εφαρμογής του Ν. 4022/2011
IV. Ποινική συνδιαλλαγή
V. Διαδικαστικά ζητήματα

3ο Μάθημα
Φοροδιαφυγή
Ι. Γενικά – Ορισμός
ΙΙ. Αίτια και παράγοντες της φοροδιαφυγής
ΙΙΙ. Συνέπειες και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
IV. Φορολογικές ποινικές διατάξεις
V. Ποινική τυποποίηση
VI. Ειδικές ποινικές διατάξεις

4ο Μάθημα
Δωροδοκία
I. Δωροληψία και δωροδοκία στο δημόσιο τομέα
α. Έννομο αγαθό
β. Οι επιμέρους διατάξεις του ποινικού δικαίου
II. Τα μέτρα επιείκειας (άρθρο 263Β ΠΚ)
III. Εμπορία επιρροής – Μεσάζοντες (άρθρ. 237Α΄ΠΚ)
IV. Δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλων της Ένωσης και κ-μ της

5ο Μάθημα
I. Εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
Α. Η προσπάθεια της ΕΕ για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της
Β. Η σύμβαση PIF και τα πρωτόκολλά της
ΙΙ. Το ισχύον εθνικό δίκαιο
ΙV. Μηχανισμοί διεθνούς συνεργασίας
Α. Το μοντέλο της αμοιβαίας αναγνώρισης
Β. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Γ. Η Συμφωνία Schengen
V. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

6ο Μάθημα
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Ι. Οριοθέτηση
II. Βασικά αδικήματα
III. Ειδική υπόσταση του εγκλήματος
ΙV. Τα μοντέλα του φαινομένου
V. Τεχνικές ΞΜΧ
VI. Τεχνικές ΞΜΧ με τη χρήση νέας τεχνολογίας
VII. Η περίπτωση του «αυτοξεπλύματος»

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Δημήτραινας Γ., Εγκλήματα Φοροδιαφυγής, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη
Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, 3/2/2014, COM(2014) 38
Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα, Δίκαιο και Οικονομία, 2014
Τσιρίδης Π., Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν. 3691/2008), Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, 54επ.

Ξενόγλωσση:
Bryans D., Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective  Solution, Indiana University, 2014
Feige E.L., The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion., 1989, Cambridge University Press
Mauro P., «Why worry about corruption?», Washington, 1997, DC: International Monetary Fund
Pieth M., The Prevention of Money Laundering: A Comparative Analysis, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, 159 επ.
UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, The global programme against corruption UN Anti – corruption toolkit, 3nd Edition, Vienna, September 2004

Βαθμολογία – Συμβουλές
Κατά την παράδοση του μαθήματος θα αναπτυχθεί η θεωρία, η οποία θα αναλυθεί, κυρίως, μέσα από μελέτες περιπτώσεων που έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Θα διανεμηθεί σχετικό έντυπο υλικό, πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Στο τέλος των παραδόσεων θα πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική εξέταση.

Διδάσκων:
Δρ Μάριος Μανεξιάδης – Εκπρόσωπος CPA
PhD, MAcc, MSc, CPA, CPIA, CICA, CCS
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Αεροπορίας Αιγαίου
Μέλος ΔΣ Olympic Air
Μέλος ΔΣ Association of Certified Public Accountants International
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
Email: menexiadis@hotmail.com

Σύντομη Περιγραφή
Ανάλυση και Παρουσίαση θεμάτων Εσωτερικού Ελέγχου όπως:
• Εντοπισμός, αξιολόγηση και ιεράρχηση κινδύνων,
• Risk based Audit,
• Συναλλακτικοί κύκλοι,- ερωτηματολόγια και προγράμματα ελέγχου,
• Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα:

 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου,
 • Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου,
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση, ιεράρχηση κινδύνων,
 • Συναλλακτικός κύκλος προμηθειών και λογαριασμών πληρωτέων.

2η Ενότητα:

 • Συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης παγίων,
 • Συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης αποθεμάτων,
 • Συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης διαθεσίμων.

3η Ενότητα:

 • Συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού,
 • Έλεγχος συστημάτων πληροφορικής,
 • Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του, Ιδιωτική έκδοση, 2014.

Βαθμολογία – Συμβουλές

Η βαθμολογία θα μετριέται από 1-10 (Άριστα 10) και θα προκύπτει από τον συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και σεναρίου εσωτερικού ελέγχου.
Βαθμός επιτυχίας: 5.

Επιτυχής εξέταση στο μάθημα, οδηγεί αυτόματα στη λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης από το ACPAI στον Εσωτερικό Έλεγχο (CIA – Diploma in Internal Auditing) χωρίς εξετάσεις, μόνο με καταβολή του τέλους του ACPAI.