Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Κάθε έτος δημοσιεύεται στον Τύπο σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που προσδιορίζει:

 1. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ο.Δ.Ε.)
 2. Την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και τη Διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής αυτών.

Δείτε ενδεικτικά την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί το ΠΜΣ.

Ποιοι Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 (εξήντα). Όλοι οι υποψήφιοι περνάνε από διαδικασία αξιολόγησης 3 σταδίων. Μάθετε περισσότερα..

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά
 1. Έντυπη αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
 8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
Προαιρετικά
 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 3. Αντίγραφό Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)

Τέλη Φοίτησης

Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εφικτή μόνο με την καταβολή τελών φοίτησης κάθε εξάμηνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 • Τα τέλη φοίτησης ανά εξάμηνο είναι €1.675.
 • Οι επιτυχόντες υποψήφιοι του προγράμματος ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλλουν €1.000, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά τέλη φοίτησης του 1ου εξαμήνου.
 • Ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχει καταβάλει μια εβδομάδα πριν την έναρξη (του εξαμήνου) τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης.
 • Η αδυναμία ή απροθυμία έγκαιρης τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων των φοιτητών, επιτρέπει στη Συντονιστική Επιτροπή την ακύρωση ή αναβολή μαθημάτων του προγράμματος, τον αποκλεισμό τους από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.