Α. Τυπικός Έλεγχος Δικαιολογητικών – Εγγράφων

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Δ.Ο.Ε. ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο, ετοιμάζει σχετικό φάκελο τον οποίο προωθεί πρωτοκολλημένο στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) και ακολουθούν οι φάσεις αξιολόγησης.

Β. Προκριματική Αξιολόγηση

Κάθε αίτηση βαθμολογείται από την Ε.Α.Υ. με άριστα το 100 σε μία σειρά κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστή βαρύτητας. Τα κριτήρια αυτά με τους αντίστοιχους συντελεστές είναι τα ακόλουθα:

1. Βαθμός πρώτου πτυχίου (βαθμοί 10) με συντελεστή 3
2. Πεδίο επιστημών με συντελεστή 1
Ειδικότερα:
Διοικητικές – Οικονομικές 10 βαθμοί
Θετικές 7 βαθμοί
Όλες οι άλλες 5 βαθμοί
3. Άλλο πτυχίο βαθμοί δέκα (10) με συντελεστή 1
4. Μεταπτυχιακός τίτλος, βαθμοί δέκα (10) με συντελεστή 1
5. Επαγγελματική εμπειρία μετρημένη σε έτη με συντελεστή 3
Ειδικότερα:
1 -5 έτη 8 βαθμοί
5-10 έτη 9 βαθμοί
10 έτη και άνω 10 βαθμοί
6. Συστατικές επιστολές, βαθμοί δέκα (10) με συντελεστή 1

Το σύνολο μορίων από τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είναι 100 με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία ίσο προς 60%.

Γ. Προσωπική Συνέντευξη

Από τη δεύτερη φάση προκύπτει ένας κατάλογος όπου όλοι οι υποψήφιοι βαθμολογούνται και καλούνται σε υποχρεωτική συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς ΕΑΥ.

Κάθε υποψήφιος βαθμολογείται από την Ε.Α.Υ. με άριστα το 100 σε μία σειρά κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστή βαρύτητας. Τα κριτήρια αυτά με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας είναι τα ακόλουθα:

1. Επικοινωνία, βαθμοί δέκα (10) με συντελεστή 2
2. Ωριμότητα, σοβαρότητα, βαθμοί δέκα (10) με συντελεστή 2
3. Πρόθεση επαγγελματικής ανέλιξης, βαθμοί δέκα (10) με συντελεστή 2
4. Γνώσεις του αντικειμένου, βαθμοί (10) με συντελεστή 2
5. Συνολική εντύπωση, βαθμοί δέκα (10) με συντελεστή 2

Το σύνολο μορίων από την τελευταία φάση αξιολόγησης είναι και πάλι 100 με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία ίσο προς 40%.

Από τη συνδυασμένη βαθμολογία της δεύτερης και τρίτης φάσης αξιολόγησης η ΕΑΥ καταρτίζει δύο καταλόγους, ένα με τους επιτυχόντες οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα και ένα κατάλογο επιλαχόντων που ακολουθούν βαθμολογικά.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς από την Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλλουν το ποσό των €1.000, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα του 1ου εξαμήνου.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στην σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Ο φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραμμα και τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους, δεν δικαιούται την επιστροφή του τέλους προεγγραφής.

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης σημειώνονται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου για το Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Δ.Ο.Ε. που συνοδεύει το φάκελο του υποψηφίου και παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας για πέντε χρόνια αν ο υποψήφιος δεν επιλεγεί τελικά.