Αίτηση Συμμετοχής

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά
 1. Αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ ή συμπληρώνεται παρακάτω ηλεκτρονικά.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
 7. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Προαιρετικά
 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 2. Αντίγραφό Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Προσωπική Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν για συνέντευξη αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους από την Επιτροπή Επιλογής στην οποία παρίστανται τουλάχιστον δύο από τα μέλη της. Η συνέντευξη πραγματοποιείται δια ζώσης και αν αυτό δεν είναι εφικτό μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η ικανότητα επικοινωνίας, η ωριμότητα και η αποφασιστικότητα – πρόθεση του υποψηφίου να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ καθώς και τα γενικότερα και ειδικότερα ενδιαφέροντά του. Από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και στις δύο ομάδες καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων και, ενδεχομένως, επιλαχόντων.

Ηλεκτρονική Αίτηση

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ):
Όνομα:
Όνομα Πατέρα:
Τόπος Και Έτος Γεννήσεως:
Εθνικότητα:
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Οικογενειακή Κατάσταση:
Διεύθυνση για αλληλογραφία ή Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
Αριθμός Τηλεφώνου:
Αριθμός Fax:
Email:


Παρακαλούμε να αναγράψετε την πηγή από την οποία αναμένετε οικονομική ενίσχυση γι’ αυτές τις σπουδές σας (κρατική ή άλλη υποτροφία, ιδιωτική κλπ.)

Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να αναγράψετε την πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα αυτό:

Για ποιο ακαδημαϊκό έτος ενδιαφέρεστε να αρχίσετε αυτό το πρόγραμμα;

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας, ο βαθμός αποφοιτήσεως, το A.E.I., ο χρόνος φοιτήσεως, τα βασικά αντικείμενα σπουδών και τα δευτερεύοντα αντικείμενα. Επίσημα έγγραφα των τίτλων σπουδών με την βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία αξιολογήσεως των αιτήσεων των υποψηφίων.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ή ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ (από/έως) ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και πρώτο πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί η επάρκεια της ξένης γλώσσας να διαπιστωθεί από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης σε εύλογο χρόνο.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συμπληρώνεται ανεξάρτητα από το αν η αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή όχι.


Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες και την επαγγελματική εμπειρία σας (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο ή στο χώρο που δίδεται στο τέλος του εντύπου)

ΘΕΣΗ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ονοματεπώνυμο, θέση και διεύθυνση δύο καθηγητών Α.Ε.Ι. ή/και εργοδοτών (αν υπάρχει ή υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο και θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1
Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2
Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους ή να αναφέρουν περισσότερες, σχετικά με την αίτησή τους, πληροφορίες.

Αυτή την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τα απαιτούμενα από την προκύρηξη δικαιολογητικά όπως: τίτλοι σπουδών, συστατικές επιστολές (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά από τους συνιστώντες) και αν υπάρχουν επαγγελματικοί τίτλοι και τίτλοι σπουδών για την αγγλική γλώσσα.

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.