Λειτουργία Προγράμματος

Κανονισμός Λειτουργίας
Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. είναι υποχρεωμένοι:

  • Να παρακολουθούν αδιαλείπτως τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να προσέρχονται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων.
  • Να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
  • Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
  • Να προσέρχονται για τις προβλεπόμενες εξετάσεις εγκαίρως με το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας.
  • Να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις προβλεπόμενες και οριζόμενες ημερομηνίες (π.χ. υποβολή δηλώσεων, καταβολή τελών φοίτησης).
  • Να συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του προγράμματος (πχ επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις).

Η μη τήρηση των παραπάνω στο βαθμό που δυσχεραίνει την παρακολούθηση μαθημάτων και εξέταση σε αυτά, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Επιπλέον, ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης.

Παρακολούθηση Μαθημάτων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για αριθμό απουσιών ανεξαρτήτως λόγων-αιτιών, πέρα από το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ο φοιτητής θα υποχρεούται σε επανάληψη του μαθήματος εντός του αντίστοιχου επομένου εξαμήνου. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Η αναπλήρωση μαθήματος γίνεται εντός του ιδίου εξαμήνου, από τον ίδιο διδάσκοντα.

Εξέταση Μαθημάτων

Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Στον τελικό βαθμό μπορεί να συνυπολογίζεται κατά την κρίση του διδάσκοντος με στάθμιση ο βαθμός σε ενδεχόμενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος. Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους φοιτητές εγγράφως με την έναρξη του μαθήματος. Η αξιολόγηση των επιδόσεων τους γίνεται με βαθμολογική κλίμακα, η οποία έχει ως εξής:

8,50 – 10 Άριστα
7 – 8,49 Λίαν Καλώς
5 – 6,99 Καλώς
0 – 4,99 Απόρριψη / Αποτυχία

Σε περίπτωση αποτυχίας μεταπτυχιακού φοιτητή σε μάθημα ή σε περίπτωση μη προσέλευσης του στις εξετάσεις για οιονδήποτε λόγο, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης στον αμέσως επόμενο Σεπτέμβριο. Όταν ο φοιτητής αποτύχει και δεύτερη φορά συγκροτείται ειδική τριμελής επιτροπή, η οποία καλεί τον φοιτητή σε ειδική εξέταση για την αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεων του στο συγκεκριμένο μάθημα ή για τον αποκλεισμό του από το πρόγραμμα.
Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λ.π., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία αρχίζει το 4ο Εξάμηνο σπουδών και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Για τη δομή και τον τρόπο συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής ακολουθεί τον προτεινόμενο και ισχύοντα Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής υποβάλλει από ένα αντίγραφο σε κάθε μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα (μετά το εξώφυλλο) κάθε αντιγράφου ο φοιτητής δηλώνει υπεύθυνα ότι η εργασία του έχει εκπονηθεί από τον ίδιο και ότι αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησιμοποίησε. Στη συνέχεια συνέρχεται η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία και συμπεράσματα της εργασίας του. Η Εξεταστική Επιτροπή, αξιολογεί τη διπλωματική εργασία σύμφωνα με την κλίμακα που προβλέπεται για τα μαθήματα. Στη συνέχεια, συμπληρώνει ειδικό έντυπο-πρακτικό εξέτασης, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός αριθμητικώς και ολογράφως και το στέλνει στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φοιτητής μετά την τελική έγκριση της διπλωματικής του εργασίας, την υποβάλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.