Μαθήματα

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη, το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του αντικειμένου του, στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας.

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (4 εξάμηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα ανάληψης και συγραφής διπλωματικής εργασίας ή παρακολούθησης και τελικής εξέτασης τεσσάρων (4) επιπρόσθετων μαθημάτων.

Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή μόνο για σοβαρούς λόγους. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης από το νόμο παράτασης, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Ο.Δ.Ε. και από καταξιωμένα στελέχη του χώρου της Λογιστικής και της Ελεγκτικής με ειδική εμπειρία. Τα μαθήματα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, και είναι διάρκειας 30 ωρών.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή 18:15-21:30 και Σάββατο 10:00-15:30.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πριν την έναρξη των κανονικών μαθημάτων γίνονται προαιρετικά μαθήματα τριάντα (30) ωρών σε επίκαιρα Θέματα Λογιστικής.

Α Εξάμηνο

Αρχές Οκτωβρίου – μέσα Φεβρουαρίου
5 υποχρεωτικά μαθήματα


Β Εξάμηνο

Μέσα Φεβρουαρίου – μέσα Ιουλίου
4 υποχρεωτικά μαθήματα

Γ Εξάμηνο

Αρχές Οκτωβρίου – μέσα Φεβρουαρίου
4 υποχρεωτικά μαθήματα

Δ Εξάμηνο

Μέσα Φεβρουαρίου – μέσα Ιουλίου
2 υποχρεωτικά μαθήματα & εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή 2 υποχρεωτικά μαθήματα & 4 μαθήματα επιλογής

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων. Στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεούται να εκπονήσει και τη διπλωματική του εργασία (αν την έχει επιλέξει) ή να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα επιλογής.

Τα μαθήματα είναι τα εξής:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκοντες:
Καθηγητής Λεωνίδας Χυτήρης
Γραφείο 412 (Κεντρικό κτίριο)
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη & Πέμπτη 12:00-14:00
Τηλ. 210 4142213
Fax. 210 4142416
Email: leon@unipi.gr

Επίκουρος Καθηγητής Φιλόθεος Νταλιάνης
Γραφείο Γρ.Λαμπράκη 126, 8ος όροφος
Τηλ. 210 4142658
Email: filotheos@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, λειτουργούν σ΄ ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος απόκτησης και χρησιμοποίησης των απαιτούμενων πόρων, από σημαντικές και γρήγορες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και από ελεγχόμενες ηθικά πρακτικές διοίκησης. Είναι προφανές ότι η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους, σ΄ ένα τέτοιο περιβάλλον.
Σκοπός του μαθήματος είναι α) εισαγωγή στις έννοιες και ορολογία του Διοικείν (Μάνατζμεντ) β) συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών (το Tι) του Μάνατζμεντ, γ) η παρουσίαση και η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνογνωσίας στη Λήψη Αποφάσεων και της Διοίκησης των Υφισταμένων.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για το Μάνατζμεντ
2η Ενότητα: Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων
3η Ενότητα: Οργάνωση
4η Ενότητα: Διεύθυνση Υφιστάμενων – Ηγεσία
5η Ενότητα: Έλεγχος δραστηριοτήτων
6η Ενότητα: Διοίκηση και δυναμική ομάδων στον εργασιακό χώρο

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Β1. Χυτήρης, Λ 2013, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα.
Β2. Μπουραντάς, Δ 2002, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

Ξενόγλωσση:
Β3. Schermerhorn, J 2012, Management, 11th edition, Wiley, ΝΥ.
B4. Griffin, R 2012, Management, 11th edition, Cengage Learning, ΝΥ.
B5. Draft, R 2013, Management, 9th edition, Cengage Learnin, ΝΥ.

Βαθμολογία – Συμβουλές
Μελέτη Περιπτώσεων                20 μονάδες
Τελική Γραπτή Εξέταση            80 μονάδες
—————————————————————–
Σύνολο                                          100 μονάδες

Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκων:
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης
Γραφείο 411 (Κεντρικό κτίριο)
Τηλ. 210 4142200
Email: partikis@unipi.gr

Σύντομη Περιγραφή
Οι σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από μια άνευ προηγουμένου ελευθερία στην κίνηση χρηματοοικονομικών πόρων η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως και την συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις, οδηγούν τα κεφάλαια εκεί όπου πιστεύεται ότι θα επενδυθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τόσο τα στελέχη των επιχειρήσεων όσο και οι υποψήφιοι επενδυτές για να μπορέσουν να επιβιώσουν θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν την πραγματική αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.α.) του χαρτοφυλακίου τους.

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό, τις σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού της θεμελιώδους αξίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων, δηλαδή την αξία μίας επένδυσης η οποία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή για μία μεγάλη χρονική περίοδο, σε αντίθεση με την αξία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί βραχυχρόνια δια μέσου κερδοσκοπικής διαπραγμάτευσης. Η διαφορά μεταξύ θεμελιώδους και κερδοσκοπικής αξίας είναι πολύ σημαντική. Παρόλο που οι χρηματιστηριακές αγορές μπορεί ευκαιριακά να είναι επιρρεπείς σε κερδοσκοπικές φούσκες και παρόλο που ορισμένοι κλάδοι μπαίνουν και βγαίνουν στο συρμό, η τιμή την οποία οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν για τις επενδύσεις πρέπει σε τελική ανάλυση να εδράζεται σε θεμελιώδη μεγέθη. Πρωταρχικός σκοπός των επενδυτών πρέπει να είναι η κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής της θεμελιώδους αποτίμησης, για να γνωρίζουν την πραγματική αξία των επενδύσεών τους και τους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται.

Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον
2η Ενότητα: Αποτίμηση Ομολόγων
3η Ενότητα: Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
4η Ενότητα: Ρυθμός ανάπτυξης κερδοφορίας
5η Ενότητα: Εκτίμηση ταμιακών ροών
6η Ενότητα: Υποδείγματα προεξοφλημένων ταμιακών ροών
7η Ενότητα: Υποδείγματα σχετικής αποτίμησης
8η Ενότητα: Οικονομική προστιθέμενη αξία

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
Αρτίκης Π., “Διαχείριση Αξίας και Κινδύνου”, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 2009

Ξενόγλωσση:
Tim Koller, Marc Goedhart, and David Wessels, “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, McKinsey & Company Inc., Wiley, 5th edition, 2010

Βαθμολογία – Συμβουλές
Συμμετοχή στη τάξη                20 μονάδες
Γραπτές Εργασίες                   30 μονάδες
Τελική Γραπτή Εξέταση        50 μονάδες
—————————————————————–
Σύνολο                                          100 μονάδες