Οι Εγγραφές Συνεχίζονται!

In Νέα by Γραμματεία ΠΜΣ

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 5.9.2015. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά

  1. Έντυπη αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου
  5. Αναγνώριση από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  6. ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διατίθενται και σχετικά έντυπα από το ΤΟ∆Ε)
  7. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες οπισθογραφημένες

Προαιρετικά

  1. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
  2. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
  3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Για έντυπα αιτήσεων & σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  •  Καραολή & ∆ημητρίου 80, Πειραιάς
  •  210-414 2110, 2113, 2281, 2251, 2158