Άγγελος Διονυσόπουλος


Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ, ΕΚΠΑ, ΙΝ.ΕΠ

Σπουδές


  • Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
  • Παρακολούθηση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος και απόκτηση πτυχίου και βραβείου πρώτης θέσης στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική & Λογιστική του Ινστιτούτου.
  • Παρακολούθηση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος και απόκτηση πτυχίου και βραβείου πρώτης θέσης στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική & Λογιστική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


Έχει διδάξει τα μαθήματα « Λογιστική» και «Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων» στο Ινστιτούτο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και σε λοιπούς φορείς. Είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστική & Ελεγκτική Τραπεζών, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Δημόσιου Τομέα και Καταστάσεις Ταμειακών Ροών. Είναι επίσης εισηγητής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστική των ΟΤΑ, Δημόσιο Λογιστικό Κλαδικά, καθώς και Λογιστικά Σχέδια Δημόσιου Τομέα, ενώ στα πλαίσια της συνεργασίας του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΤΕΙ Κρήτης, είναι εισηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας».


Επαγγελματική Εμπειρία


Μέλος και Μέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.» με το Βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Πλήρες Βιογραφικό


Αρχείο