Λουμιώτης Βασίλειος


Ορκωτός Ελεγκτής

Σπουδές


 • Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Πτυχιούχος Master του Πανεπιστημίου Roosevelt του Σικάγο, στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


 • Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, στα γνωστικά αντικείμενα Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών, Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
 • Εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική (σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ), από το έτος 2006 μέχρι σήμερα.
 • Εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (σε συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ) από το έτος 2011 μέχρι σήμερα.
 • Εισηγητής στην ΣΟΛ Α.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Επαγγελματική Εμπειρία


 • Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).
 • Με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ στην οποία είναι και Μέτοχος.
 • Τακτικός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων.
 • Ειδικοί έλεγχοι για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Οργανώσεις Λογιστηρίων κλπ. σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.
 • Επίσης, μέλος του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ α.ε.

Πλήρες Βιογραφικό


Αρχείο