Παναγιώτης Πάτσης


Ορκωτός Λογιστής

Σπουδές


Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως επίσης και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών με εκπαίδευση στα Standards Ελεγκτικής.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


Διδάσκει στο Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδας μαθήματα ειδικών οικονομικών, διαχειριστικών ελέγχων και οργάνωσης και εφαρμογής συστημάτων κοστολόγησης και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.


Επαγγελματική Εμπειρία


  • Μέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
  • Ιδρυτικό μέλος της εταιρείας <<ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.>>
  • Ιδρυτικό μέλος της εταιρείας <<PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.>>
  • Διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων σε οργανισμούς ευρύτερου δημοσίου τομέα και σε πλειάδα βιομηχανικών, εμπορικών και δημοτικών επιχειρήσεων, στα πλαίσια των οποίων εφαρμόστηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και μελετήθηκαν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

Πλήρες Βιογραφικό


Αρχείο