Μελέτιος Σιαστάθης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Σπουδές


  • Κάτοχος μεταπτυχιακού με ειδίκευση στη Λογιστική-Ελεγκτική
  • Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


  • Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) με το γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα».
  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) με το γνωστικό αντικείμενο «Γεγονότα και διαδικασίες τέλους χρήσης».
  • Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) με τα μαθήματα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)», «Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών», «Δημόσιο Λογιστικό», «Έσοδα των ΟΤΑ» και «Κατάρτιση και Έγκριση Προϋπολογισμών του Δημοσίου».
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της «Δημόσιας Ελεγκτικής».
  • Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με το γνωστικό αντικείμενο «Εσωτερικός έλεγχος στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

Επαγγελματική Εμπειρία


  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και μέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ.
  • Επαγγελματική εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική των φορέων δημοσίου, των χρηματιστηριακών, εισηγμένων και μη ανώνυμων εταιρειών.

Πλήρες Βιογραφικό


Αρχείο