Ποιοι Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Στάδια Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων

Η αίτηση διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται, στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο του Προγράμματος ή με ξεχωριστή συστατική επιστολή έντυπη ή ηλεκτρονική από τον υποψήφιο στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον Καθηγητή. Η Γραμματεία του Τμήματος ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι αυτοί γίνονται δεκτοί υπό αίρεση.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος (Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κάθε αίτηση αξιολογείται με άριστα 100.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους με τα παρακάτω κριτήρια:

1. Βαθμός πρώτου πτυχίου συμπεριλαμβανομένου και του βαθμού της διπλωματικής εργασίας και των δημοσιεύσεων με συντελεστή 3 (βαθμοί 5-10)
2. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ με συντελεστή 2
Πτυχίο Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, (βαθμοί 10)
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Οικονομικών επιστημών, (βαθμοί 8)
Πτυχίο άλλων επιστημών, (βαθμοί 5)
3. Επαγγελματική εμπειρία ή ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ με συντελεστή 2
10 έτη και περισσότερα λαμβάνουν (βαθμοί 10)
5 -10 έτη λαμβάνουν (βαθμοί 8)
1 -5 έτη λαμβάνουν (βαθμοί 6)
Μικρότερη του έτους λαμβάνουν (βαθμοί 2)
4. Τομέας εμπειρίας
Σε οικονομική διεύθυνση, (βαθμοί 10)
Σε άλλες υπηρεσίες, (βαθμοί 5)
5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (με βάση τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας*) βαθμοί 10 με συντελεστή 1
6. Δύο Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (μία τουλάχιστον) ή και εργοδότη, που προτείνουν ανεπιφύλακτα τον υποψήφιο με συντελεστή 1
Δύο (2) συστατικές, (βαθμοί 10)
Μία (1) συστατική, (βαθμοί 5)

Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των €1.875 ανά εξάμηνο (τέσσερα εξάμηνα) και περιλαμβάνει την αξία βιβλίων και σημειώσεων. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί υπό αίρεση (εκκρεμεί πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, αποδεικτικό ξένης γνώσης κ.α.) καταβάλουν το τέλος προεγγραφής και σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το τέλος προεγγραφής δεν επιστρέφεται.

Στα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου συνοψίζεται το τέλος προεγγραφής.

Εγγραφή

Μετά την αντίστοιχη αξιολόγηση και ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με το ανωτέρω άρθρο, καλούνται:

Α) οι υπόχρεοι καταβολής τελών φοίτησης εντός 5 εργάσιμων ημερών να ενημερώσουν αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του ΠΜΣ καταβάλλοντας το σχετικό τέλος προ-εγγραφής, δηλαδή το ήμισυ των τελών φοίτησης του α ́ εξαμήνου, το οποίο και αφαιρείται από το συνολικό ύψος των τελών φοίτησης του εξαμήνου.

Β) όσοι εμπίπτουν στο ανωτέρω άρθρο, 86 του ν. 4957/2022, εντός 5 εργάσιμων ημερών να ενημερώσουν αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του ΠΜΣ υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πρόθεσή τους να εγγραφούν στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με απόφαση της Συνέλευσης εγγράφονται οι ισοβαθμούντες ως υπεράριθμοι.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο φοιτητής που εγγράφεται στο ΠΜΣ και για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους δεν το παρακολουθήσει, δεν δικαιούται την επιστροφή του τέλους φοίτησης.

Εγγραφή

Βάσει του Νόμου 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές του ΠΜΣ δύνανται να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (βαθμός πρώτου πτυχίου).