Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά

 1. Αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ ή συμπληρώνεται παρακάτω ηλεκτρονικά.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
 7. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Προαιρετικά

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 2. Αντίγραφό Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Προσωπική Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν για συνέντευξη αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους από την Επιτροπή Επιλογής στην οποία παρίστανται τουλάχιστον δύο από τα μέλη της. Η συνέντευξη πραγματοποιείται δια ζώσης και αν αυτό δεν είναι εφικτό μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η ικανότητα επικοινωνίας, η ωριμότητα και η αποφασιστικότητα – πρόθεση του υποψηφίου να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ καθώς και τα γενικότερα και ειδικότερα ενδιαφέροντά του. Από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και στις δύο ομάδες καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων και, ενδεχομένως, επιλαχόντων.