Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος επιθυμεί να επιλέξει διπλωματική εργασία για το 4ο Εξάμηνο σπουδών, υποβάλλει αίτηση στην Γραμματεία του Προγράμματος στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και την περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων/ ουσα. Ο Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μέλος ΔΕΠ διδάσκων/ουσα στο ΠΜΣ και τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή διδάσκοντες του ΠΜΣ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τη διπλωματική του εργασία μέχρι το πέρας του εξαμήνου που προβλέπεται η εκπόνησή της και όχι αργότερα από το τέλος του επομένου εξαμήνου. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης δύναται να δοθεί σχετική παράταση για ένα επιπλέον εξάμηνο. Για να εγκριθεί η εργασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό παρουσίασης/εξέτασης της διπλωματικής εργασίας. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Η Σ.Ε. συντάσσει και η Συνέλευση εγκρίνει Οδηγό σύνταξης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποίος κοινοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και περιλαμβάνει οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας π.χ. εξώφυλλο, λογότυπο, γραμματοσειρά, ελάχιστος-μέγιστος αριθμός λέξεων κ.λπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποστήριξης και λαμβάνοντας προβιβάσιμο βαθμό ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να κάνει ηλεκτρονική κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.

Σε περίπτωση αποτυχίας ή σε περίπτωση που κατά την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ένας μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει να λάβει προβιβάσιμο βαθμό του δίνεται η δυνατότητα να υποστηρίξει εκ νέου τη διπλωματική εργασία εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης υποστήριξης.

Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή ή αντιγραφή κατά την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας  ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται αυτόματα από το Πρόγραμμα ύστερα από τεκμηριωμένη γραπτή εισήγηση τουλάχιστον δυο εκ των τριών μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη ομόφωνης εισήγησης , η βαθμολογία προκύπτει από την Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από γραπτή πρόταση του κάθε μέλους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Στάδια για την ανάληψη και ολοκλήρωση της Διπλωματικής εργασίας.

 • Διαδικασία επιλογής θέματος
 • Γενικό διάγραµµα εργασίας
 • Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών
 • Παρουσίαση Βιβλιογραφικές παραπομπών
 • Αναζήτηση στοιχείων & δεδομένων
 • Συγκρότηση & Συγγραφή ερευνητικών εργασιών

Η Διπλωματική Εργασία:

 • ενθαρρύνει τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης,
 • ενεργοποιεί τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία
 • προάγει τη διεπιστημονικότητα και δύναται να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα επιμέρους μαθήματα
 • αναπτύσσει τον στοχασμό, την κριτική και την αυτοκριτική σκέψη και την προσωπική ευθύνη
 • ασκεί τους φοιτητές
  • στον επιστημονικό τρόπο σκέψης
  • στην ερευνητική μεθοδολογία
  • στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων
  • στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών
  • στην ανάλυση δεδομένων
  • στη διατύπωση κριτικής θέσης

Με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσει και να καθορίσει ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του ΠΠΣ
 • Συλλέξει συστηματικά σύγχρονη και επίκαιρη πληροφορία μέσω πρωτογενών και δευτερογενών πηγών
 • Αναλύσει, ερμηνεύσει και επικοινωνήσει την πληροφορία που έχει συλλέξει
 • Εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώσει προτάσεις
 • Συγγράψει και να παρουσιάσει ένα επιστημονικό κείμενο