Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των €1.875 ανά εξάμηνο (τέσσερα εξάμηνα) και περιλαμβάνει την αξία βιβλίων και σημειώσεων. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί υπό αίρεση (εκκρεμεί πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, αποδεικτικό ξένης γνώσης κ.α.) καταβάλουν το τέλος προεγγραφής και σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το τέλος προεγγραφής δεν επιστρέφεται.

Στα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου συνοψίζεται το τέλος προεγγραφής.

Υποτροφίες

Βάσει του Νόμου 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές του  ΠΜΣ δύνανται να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (βαθμός πρώτου πτυχίου).