Λειτουργία Προγράμματος

Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. είναι υποχρεωμένοι:

 • Να παρακολουθούν αδιαλείπτως τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να προσέρχονται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων.
 • Να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
 • Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
 • Να προσέρχονται για τις προβλεπόμενες εξετάσεις εγκαίρως με το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας.
 • Να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις προβλεπόμενες και οριζόμενες ημερομηνίες (π.χ. υποβολή δηλώσεων, καταβολή τελών φοίτησης).
 • Να συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος του Προγράμματος Σπουδών και η παρακολούθησή τους είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου. Η συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις άλλες ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του προγράμματος (π.χ. επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις) είναι προαιρετική.

Παρακολούθηση Μαθημάτων

Ο χρονικός προγραμματισμός των μαθημάτων έχει λάβει υπόψη του, τον όγκο των διδακτέων μαθημάτων, τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των, τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευομένων με δεδομένη την ενδεχόμενη εργασιακή τους απασχόληση και την ανάγκη προσήλωσης των εκπαιδευομένων ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του, εντός του εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα, με τον τρόπο που προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών στην ενότητα ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Την αναπλήρωση των μαθημάτων αποφασίζει ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν αδιαλείπτως τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να προσέρχονται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων. Για κάθε μάθημα υπάρχει ανώτατο όριο απουσιών το οποίο αντιστοιχεί στο 25% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Οι απουσίες διαπιστώνονται από τον διδάσκοντα ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό. Για τις περιπτώσεις που η υπέρβαση του ορίου απουσιών οφείλεται σε σοβαρούς προσωπικούς/επαγγελματικούς λόγους ή λόγους υγείας το θέμα εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που απέτυχε να προβιβαστεί σε ένα μάθημα λόγω απουσιών, ανεξαρτήτως λόγων-αιτιών, υποχρεούται να παρακολουθήσει τις διαλέξεις του μαθήματος και δύναται να εξετασθεί σε αυτό, στο πρώτο εξάμηνο που καθίσταται εφικτό από τις λοιπές υποχρεώσεις του Προγράμματος.
Η μη τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από το Νόμο και τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος , αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης. Επιπλέον, ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

 • υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
 • έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα
 • υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
 • αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών
 • έχουν υποπέσει σε παραπτώματα όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • έχουν επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά
 • τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου η οποία επιφέρει ποινή διαγραφής από το Πανεπιστήμιο
 • δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης, η οποία δεν υπερβαίνει τα δυο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Αξιολόγηση Επίδοσης Φοιτητών /-τριών

Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Στον τελικό βαθμό μπορεί να συνυπολογίζεται κατά την κρίση του διδάσκοντος με στάθμιση ο βαθμός σε ενδεχόμενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος. Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους φοιτητές εγγράφως με την έναρξη του μαθήματος. Η αξιολόγηση των επιδόσεων τους γίνεται με βαθμολογική κλίμακα, η οποία έχει ως εξής:
8,50 – 10 Άριστα
6,50 – 8,49 Λίαν Καλώς
5 – 6,49 Καλώς
0 – 4,99 Απόρριψη / Αποτυχία

Σε περίπτωση αποτυχίας προβλέπεται μία επανεξέταση του μαθήματος. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής
αποτύχει στην επανεξέταση του μαθήματος ή μαθημάτων, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ένας μεταπτυχιακός φοιτητής επιτρέπεται να αποτύχει σε δύο το πολύ μαθήματα.
Αποτυχία σε τρία μαθήματα σε ένα εξάμηνο οδηγεί σε διαγραφή , εκτός αν ο φοιτητής με αίτησή του ζητήσει να επανεξεταστεί από Τριμελή Επιτροπή για κάθε ένα από τα τρία μαθήματα στα οποία έχει αποτύχει.
Οι προβλεπόμενες επανεξετάσεις των μαθημάτων (επαναληπτική εξέταση και εξέταση από τριμελή επιτροπή) γίνονται κατά τη διάρκεια του ίδιου ή του επόμενου εξαμήνου.

Απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα δεκαπέντε (15) μαθήματα σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεούται:

 • να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία,
 • ή να εξετασθεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής,
 • ή να εξετασθεί σε τρία (3) μαθήματα επιλογής και να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ διδάσκονται ανεξαρτήτου αριθμού φοιτητών που θα τα επιλέξουν και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησής τους στο σύνολό τους από όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους του ΠΜΣ.
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογιστική και Έλεγχο Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών».

Πρακτική Άσκηση

Το ΠΜΣ στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, στο πρόγραμμα σπουδών την «Πρακτική Άσκηση». Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται κατά το διάστημα που πραγματοποιείται η Πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας έως και τριών μηνών και πραγματοποιείτε περίπου μεταξύ των μηνών Μαρτίου – Ιούλιου σε συνεργαζόμενους με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φορείς υποδοχής ή σε άλλους φορείς τους οποίους δύναται να επιλέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Ο φορέας υποδοχής αναλαμβάνει να απασχολήσει τον ασκούμενο μεταπτυχιακό φοιτητή στο εργασιακό αντικείμενο που θα επιλέξει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Καθηγητή.

Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να εργαστεί σε φορέα υποδοχής της επιλογής του, θα πρέπει (αφού εγκριθεί η αίτησή του για πρακτική άσκηση) να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και κατόπιν έγκρισης να προωθήσει στον φορέα υποδοχής την πρόταση συνεργασίας για πρακτική άσκηση.

Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με ένα μάθημα επιλογής. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.

Ολοκληρώνοντας την πρακτική άσκηση οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση να:
• κατανοούν πως οι θεωρητικές σπουδές συνδέονται με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας και να αφομοιώνουν έτσι καλύτερα την επιστημονική γνώση
• αποκτήσουν εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
• αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις σε λειτουργικό επίπεδο
• αναπτύξουν δίκτυο γνωριμιών για τη μελλοντική τους απασχόληση

Η έναρξη υποβολών δηλώσεων για την πρακτική άσκηση ανακοινώνεται από την γραμματεία του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Με την ολοκλήρωση των δηλώσεων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης.

Διπλωματική Εργασία

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος επιθυμεί να επιλέξει διπλωματική εργασία για το 4ο Εξάμηνο σπουδών, υποβάλλει αίτηση στην Γραμματεία του Προγράμματος στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και την περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων/ ουσα. Ο Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μέλος ΔΕΠ διδάσκων/ουσα στο ΠΜΣ και τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή διδάσκοντες του ΠΜΣ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τη διπλωματική του εργασία μέχρι το πέρας του εξαμήνου που προβλέπεται η εκπόνησή της και όχι αργότερα από το τέλος του επομένου εξαμήνου. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης δύναται να δοθεί σχετική παράταση για ένα επιπλέον εξάμηνο. Για να εγκριθεί η εργασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό παρουσίασης/εξέτασης της διπλωματικής εργασίας. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Η Σ.Ε. συντάσσει και η Συνέλευση εγκρίνει Οδηγό σύνταξης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποίος κοινοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και περιλαμβάνει οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας π.χ. εξώφυλλο, λογότυπο, γραμματοσειρά, ελάχιστος-μέγιστος αριθμός λέξεων κ.λπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποστήριξης και λαμβάνοντας προβιβάσιμο βαθμό ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να κάνει ηλεκτρονική κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.

Σε περίπτωση αποτυχίας ή σε περίπτωση που κατά την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ένας μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει να λάβει προβιβάσιμο βαθμό του δίνεται η δυνατότητα να υποστηρίξει εκ νέου τη διπλωματική εργασία εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης υποστήριξης.

Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή ή αντιγραφή κατά την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας  ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται αυτόματα από το Πρόγραμμα ύστερα από τεκμηριωμένη γραπτή εισήγηση τουλάχιστον δυο εκ των τριών μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη ομόφωνης εισήγησης , η βαθμολογία προκύπτει από την Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από γραπτή πρόταση του κάθε μέλους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Στάδια για την ανάληψη και ολοκλήρωση της Διπλωματικής εργασίας.

 • Διαδικασία επιλογής θέματος
 • Γενικό διάγραµµα εργασίας
 • Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών
 • Παρουσίαση Βιβλιογραφικές παραπομπών
 • Αναζήτηση στοιχείων & δεδομένων
 • Συγκρότηση & Συγγραφή ερευνητικών εργασιών

Η Διπλωματική Εργασία:

 • ενθαρρύνει τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης,
 • ενεργοποιεί τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία
 • προάγει τη διεπιστημονικότητα και δύναται να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα επιμέρους μαθήματα
 • αναπτύσσει τον στοχασμό, την κριτική και την αυτοκριτική σκέψη και την προσωπική ευθύνη
 • ασκεί τους φοιτητές
  • στον επιστημονικό τρόπο σκέψης
  • στην ερευνητική μεθοδολογία
  • στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων
  • στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών
  • στην ανάλυση δεδομένων
  • στη διατύπωση κριτικής θέσης

Με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσει και να καθορίσει ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του ΠΠΣ
 • Συλλέξει συστηματικά σύγχρονη και επίκαιρη πληροφορία μέσω πρωτογενών και δευτερογενών πηγών
 • Αναλύσει, ερμηνεύσει και επικοινωνήσει την πληροφορία που έχει συλλέξει
 • Εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώσει προτάσεις
 • Συγγράψει και να παρουσιάσει ένα επιστημονικό κείμενο

Μαθήματα – Πρόγραμμα Μαθημάτων


Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη, το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του αντικειμένου του, στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 15 υποχρεωτικά μαθήματα, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, 10 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής και πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα δεκαπέντε (15) μαθήματα σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεούται:

 • ή να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία,
 • ή να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής,
 • ή να παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε τρία (3) μαθήματα επιλογής και να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ διδάσκονται ανεξαρτήτου αριθμού φοιτητών που θα τα επιλέξουν και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησής τους στο σύνολό τους από όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους του ΠΜΣ ακόμη και μετά την λήψη του πτυχίου τους.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών, περιλαμβανομένης & της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας & τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων (υποχρεωτικά και επιλογής) που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών ή να εκπονήσει διπλωματική εργασία συγκεντρώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό των 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη, το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του αντικειμένου του, στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας.

Τα μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ διδάσκονται ανεξαρτήτου αριθμού φοιτητών που θα τα επιλέξουν και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησής τους στο σύνολό τους από όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους του ΠΜΣ.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα (18:15-21:30, 4 διδακτικές ώρες)και Σάββατο πρωί (10:00-15:30 6 διδακτικές ώρες), χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες ημέρες τις εβδομάδας (εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες του Προγράμματος), είναι διάρκειας 30 ωρών έκαστο και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα σε διάστημα 3 ε-βδομάδων. Η διδασκαλία για τα υποχρεωτικά μαθήματα πραγματοποιείται σε τρεις συνεχιζόμενες εβδομάδες και την τέταρτη εβδομάδα πραγματοποιείται εξέταση του μαθήματος. Για τα μαθήματα επιλογής η διδασκαλία πραγματοποιείται σε 2 συνεχιζόμενες εβδομάδες και την τρίτη εβδομάδα πραγματοποιείται η εξέταση. Από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής τα δυο διδάσκονται στα πλαίσια του θερινού κύκλου μαθημάτων διάρκειας 8 ημερών.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, άλλων τμημάτων ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού και από καταξιωμένα στελέχη του χώρου της Λογιστικής και της Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων & του Δημοσίου Τομέα με εξειδικευμένη εμπειρία.

Πριν την έναρξη των υποχρεωτικών μαθημάτων πραγματοποιούνται προαιρετικά μαθήματα τριάντα (30) ωρών σε επίκαιρα Θέματα Λογιστικής, ανάλογα με το υπόβαθρο των φοιτητών.

Α Εξάμηνο

Αρχές Σεπτεμβρίου – μέσα Φεβρουαρίου
5 υποχρεωτικά μαθήματα

Β Εξάμηνο

Μέσα Φεβρουαρίου – μέσα Ιουλίου
4 υποχρεωτικά μαθήματα

Γ Εξάμηνο

Αρχές Οκτωβρίου – μέσα Φεβρουαρίου
5 υποχρεωτικά μαθήματα

Δ Εξάμηνο

Μέσα Φεβρουαρίου – μέσα Ιουλίου
2 υποχρεωτικά μαθήματα & & ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή 4 μαθήματα επιλογής ή  3 μαθήματα επιλογής & πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023

Α Εξάμηνο

Διδάσκων:
Γεωργόπουλος Νικόλαος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται στη στρατηγική εφαρμογή των εννοιών, εργαλείων και τεχνικών της Διοικητικής Λογιστικής στην ανάλυση και επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Τα θέματα περιλαμβάνουν την έννοια της αλυσίδας αξίας και τη μέτρηση της επίδοσης της αλυσίδας αξίας, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter, τις γενικές ανταγωνιστικές στρατηγικές, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση στρατηγικού κόστους και εσόδων -που καλύπτουν τις έννοιες και τα εργαλεία της κοστολόγησης κύκλου ζωής, κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας βάσει χρόνου, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης just-in-time, ανάλυση κερδοφορίας πελατών, διαχείριση συνολικής ποιότητας και αξιολόγηση επενδύσεων κεφαλαίου- το balanced Scorecard και θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση γνώσης. Οι μελέτες περιπτώσεων και οι πρόσφατες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας εκτίμησης του τρόπου με τον οποίο οι έννοιες, τα εργαλεία και οι τεχνικές λογιστικής στρατηγικής διαχείρισης μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των περίπλοκων, πραγματικών καταστάσεων πολλών επιχειρήσεων και των συνεπειών συμπεριφοράς που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη χρήση

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Η φύση του Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Ενότητα 2: Εκτίμηση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Ενότητα 3: Εκτίμηση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος
Ενότητα 4: Όραμα και Αποστολή της επιχείρησης
Ενότητα 5: Διαμόρφωση Στρατηγικής
Ενότητα 6: Υλοποίηση Στρατηγικής
Ενότητα 7: Στρατηγικό Μάνατζμεντ: Ανάλυση Περιπτώσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα άτομα που ασχολούνται με τη διοικητική λογιστική στην εκτέλεση ανάλυσης ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής τους στις αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική θέση της επιχείρησης
 • Εκτίμηση του τρόπου μέτρησης του κόστους των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας) και των αποτελεσμάτων (π.χ. η αξία που δημιουργήθηκε) που πραγματοποιήθηκαν από τη χρήση αυτών των πόρων, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για την επίτευξη βιώσιμης αύξησης της επιχειρηματικής αξίας
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες της διοικητικής λογιστικής για τον προγραμματισμό των απαιτήσεων πόρων και την ανάπτυξη (π.χ. πέρα από τις έννοιες του προϋπολογισμού) και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και της χρήσης πόρων της επιχείρησης
 • Εκτίμηση του τρόπου που οι πληροφορίες της διοικητικής λογιστικής διευκολύνουν τις αποφάσεις της διοίκησης σχετικά με την ανάπτυξη πόρων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα (π.χ. αποφάσεις στρατηγικών επενδύσεων κεφαλαίου)
 • Κριτική αξιολόγηση του strategic management accounting και κατανόηση του αντίκτυπου που έχει στην ανάπτυξη και εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής και τη συμβολή της στην οικοδόμηση των πόρων και των ικανοτήτων της επιχείρησης

Ects: 5

Διδάσκων:
Ζήσης Βασίλειος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Λογιστικής & Δημόσιου Λογιστικού» στηρίζεται πάνω στο εννοιολογικό πλαίσιο των IFRS και αρχικά επικεντρώνεται στη χρήση του ιστορικού κόστους και της τρέχουσας αξίας, στην έννοια της διατήρησης του κεφαλαίου και στις σύγχρονες αλλαγές σε σχέση με τους κανόνες αναγνώρισης και τους ορισμούς των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Παρουσιάζονται οι βασικές δημοσιευμένες οικονομικές-λογιστικές καταστάσεις σε συνδυασμό με το νέο εννοιολογικό πλαίσιο (από 1/1/2019) του IFRS Foundation ενώ εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν τη λογιστική παρακολούθηση των Εσόδων, των στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων όπως προτείνονται από το ν. 4308/2014. Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να μπορούν οι φοιτητές να εφαρμόσουν τα περισσότερα πρότυπα που έχουν θεσμοθετηθεί με βάση το νόμο 4308/2014 (ΕΛΠ) ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης της ευρωπαϊκής οδηγίας Directive 2013/34/EU και τα οποία είναι παρόμοια με τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το IFRS foundation. Στο μάθημα καλύπτονται θέματα που σχετίζονται με τη λογιστική για πάγια, κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, προβλέψεις, απομείωση, συναλλαγματικές διαφορές, επιχορηγήσεις, ειδικά θέματα στην αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων καθώς και με την προετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στην κατανόηση λογιστικών θεμάτων που σχετίζονται με την εξοικείωση με διαφορετικές λογιστικές πρακτικές που ακολουθούνται για τους φορείς του Δημοσίου, ιδιαίτερα θέματα αποτίμησης και αναγνώρισης λογιστικών κονδυλίων και την θεωρητική – επιστημονική κατάρτιση που απαιτείται στην κατανόηση των λογιστικών πρακτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων τόσο των ιδιωτικών οικονομικών μονάδων όσο και των οικονομικών μονάδων του Δημοσίου Τομέα σε σχέση με το «αποτέλεσμα της περιόδου» και τις «ταμειακές ροές» τις περιόδου αφού βασικός στόχος της λογιστικής πρακτικής είναι η πληροφόρηση ενδιαφερόμενων που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός μίας οικονομικής μονάδας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο των IFRS και το θεωρητικό υπόβαθρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής πάνω στο οποίο στο οποίο στηρίζονται τα ΕΛΠ.
 • Να γνωρίζουν κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής, όπως της International Federation of Accountants (IFAC) και του American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
 • Να γνωρίζουν διάφορες λογιστικές μεθοδολογίες και λογιστικές πρακτικές που αφορούν την αρχική αναγνώριση, αρχική αποτίμηση και μεταγενέστερη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των εσόδων καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται.
 • Να αναλύουν και να κατανοούν τις επιπτώσεις στη λογιστική πληροφορία από τη χρήση εναλλακτικών λογιστικών πρακτικών και μεθοδολογιών.
 • Να αξιολογούν το εύρος της χρησιμότητας των λογιστικών αριθμών.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σχετική λογιστική πρακτική και χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μέσα από την επιστημονική αρθρογραφία και τη θεωρητική ερευνητική προσέγγιση.
 • Να εμβαθύνουν στην χρήση λογιστικών πρακτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση κερδών, τη χρησιμότητα της λογιστικής των δεδουλευμένων για την αποτίμηση των οικονομικών μονάδων.

Ects: 5

Διδάσκων:
Τσαγκαράκης Νικόλαος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Αυτό το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής διοικητικής. Ασχολείται με το περιβάλλον της επιχείρησης, το νεκρό σημείο, την διαχρονική αξία του χρήματος, την αποτίμηση αξιογράφων και την αξιολόγηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Επίσης παρουσιάζει το κόστος κεφαλαίου. Επιπλέον, καλύπτει: Την ανάλυση σε συνθήκες κινδύνου. Αναλύονται οι διαδικασίες και πήγες χρηματοδότησης (άντληση κεφαλαίων). Η Θεωρία και πρακτική μερισματικής πολιτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο κάθε φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις έννοιες της χρηματοοικονομικής και
 • να μπορεί να αποτιμά αξιόγραφα και
 • να αξιολογεί επενδύσεις σε συνθήκες βεβαιότητας χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που διδάχθηκαν
 • να κατανοεί τις αποφάσεις που συνδέονται με την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την μερισματική πολιτική
 • να κατανοεί πως αυτές επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης.

Ects: 5

Διδάσκων:
Σελέκος Παναγιώτης
Καμινάρης Βασίλειος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αναλύει θέματα φορολογικού δικαίου που σχετίζονται με τον ορθό υπολογισμό της φορολογητέας ύλης, εστιάζοντας παράλληλα με την ανάλυση των πρακτικών θεμάτων και των κανόνων του φορολογικού δικαίου και στην εμπέδωση της φορολογικής ηθικής και της ατομικής ευθύνης που πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο των εργαζομένων στις οικονομικές διευθύνσεις. Ειδικότερα αναλύονται θέματα των πιο κάτω θεματικών ενοτήτων

Ενότητα 1: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Γενικές διατάξεις άρθρα 1 -9
Ενότητα 2: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα άρθρα 21 – 29
Ενότητα 3: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Γενικές διατάξεις φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων άρθρα 44 – 46
Ενότητα 4: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Φορολογητέο εισόδημα άρθρα 47 – 57
Ενότητα 5: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Φορολογικός συντελεστής άρθρο 58
Ενότητα 6: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Φορολόγηση στην πηγή και Παρακράτηση φόρου άρθρα 59 -64
Ενότητα 7: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής άρθρα 65 -66
Ενότητα 8: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου άρθρα 67 – 71

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο την γνώση της φορολογίας των επιχειρήσεων οι οποίες ασκούνται είτε από φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) είτε από νομικά πρόσωπα (κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση να κατανοούν:

 • τις φορολογικές επιδράσεις των επιχειρηματικών συναλλαγών (έσοδα – έξοδα),
 • τον προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων,
 • τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
 • τον προσδιορισμό του ποσού που θα βεβαιωθεί με βάση την προαναφερόμενη δήλωση,
 • τις συνέπειες του μη ορθού υπολογισμού των οφειλόμενων φόρων στη δημοσιονομική διαχείριση.

Ects: 5

Διδάσκων:
Μπέλεσης Νικόλαος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί τη βάση των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου της ελεγκτικής και ταυτόχρονα θέτει τους θεμέλιους λίθους της ανάδειξης της ηθικής διάστασης του επαγγέλματος του λογιστή – ελεγκτή και συμβάλει στην εμπέδωση της ανάγκης τήρησης των δεοντολογικών και ηθικών κανόνων σε όλο το φάσμα της οικονομικής διαχείρισης. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ενότητα 1: Έλεγχος και ελεγκτές: Διάσταση συμφερόντων και ανάγκη για διαβεβαίωση
Ενότητα 2: Ποιότητα του ελέγχου
Ενότητα 3: Επαγγελματική Ηθική
Ενότητα 4: Δομή της Έκθεσης Ελέγχου
Ενότητα 5: Διαδικασία σχηματισμού γνώμης
Ενότητα 6: Ανάληψη Ελέγχου
Ενότητα 7: Σχεδιασμός Ελέγχου
Ενότητα 8: Αξιολόγηση συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Ενότητα 9: Εκτέλεση Ελέγχου
Ενότητα 10: Ολοκλήρωση του Ελέγχου
Ενότητα 11: Σύνταξη της έκθεσης του Ελέγχου
Ενότητα 12: Διαδικασία λήψης τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την φύση και το αντικείμενο της ελεγκτικής και συγκεκριμένα τον εξωτερικό έλεγχο που ασκείται από Ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές και τον εσωτερικό έλεγχο που ασκείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση να κατανοούν:

 • Το αντικείμενο του εξωτερικού ελέγχου
 • Το αντικείμενο εσωτερικού ελέγχου
 • Την διαφορά Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου
 • Την ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο
 • Την ανάγκη για εξωτερικό έλεγχο
 • Την οργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και στον κόσμο (ΕΛΤΕ, Ελεγκτικές Εταιρίες κτλ.)
 • Τα στάδια και διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου
 • Τα στάδια και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
 • Τους κανόνες δεοντολογίας στην ελεγκτική
 • Τα προβλήματα και αδυναμίες στην Οργάνωση του Ελεγκτικού Επαγγέλματος
 • Τις σύγχρονες τάσεις στο ελεγκτικό επάγγελμα

Ects: 5

Β Εξάμηνο

Διδάσκων:
Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί το συνδετικό κρίκο της λογιστικής και ελεγκτικής και προσδίδει σημασία στην τήρηση κανόνων αποτροπής του οικονομικού εγκλήματος και ταυτόχρονα συμβάλει και αυτό στην εμπέδωση της ανάγκης τήρησης των δεοντολογικών και ηθικών κανόνων σε όλο το φάσμα της οικονομικής διαχείρισης. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: Σκοποί χρήσης και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.
Ενότητα 2: Θεμελιώδη λογιστικά θέματα.
Ενότητα 3: Ελεγκτικά ευρήματα και οι επιδράσεις τους στις λογιστικές καταστάσεις.
Ενότητα 4: Είδη, μέθοδοι και προβλήματα μεθόδων ανάλυσης.
Ενότητα 5: Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας.
Ενότητα 6: Ανάλυση αποδοτικότητας και δραστηριότητας.
Ενότητα 7: Ανάλυση κεφαλαιακής δομής.
Ενότητα 8: Προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποδείγματα πρόβλεψης κινδύνου αθέτησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει θεμελιώδη θέματα λογιστικής και ελέγχου και για να αναπτύξει την χρησιμότητα και τους σκοπούς της κριτικής διερεύνησης, ερμηνείας και αξιολόγησης των λογιστικών καταστάσεων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδη λογιστικά θέματα.
 • Να κατανοήσουν τα ελεγκτικά ευρήματα.
 • Να επαναδιατυπώσουν τις λογιστικές καταστάσεις με βάση τα ελεγκτικά ευρήματα.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα είδη, τις μεθόδους και τα προβλήματα της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.
 • Να μπορέσουν να διενεργήσουν ανάλυση ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων.
 • Να μπορέσουν να καταρτίσουν προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν υποδείγματα πρόβλεψης κινδύνου αθέτησης με βάση λογιστικές πληροφορίες
 • Να λαμβάνουν ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ects: 5

Διδάσκων:
Ζήσης Βασίλειος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα» αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών εννοιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική λογιστική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και των συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης που έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται στον δημόσιο τομέα (ταμειακή βάση, τροποποιημένη ταμειακή βάση, τροποποιημένη δε-δουλευμένη βάση, δεδουλευμένη βάση) με σκοπό την κριτική προσέγγιση στη χρησιμότητα της λογιστικής στο Δημόσιο Τομέα. Στη διάρκεια του μαθήματος επιχειρείται η συστηματική εμβάθυνση στην εννοιολογική προσέγγιση που ακολουθείται για τη θεσμοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα – IPSAS (εννοιολογικό πλαίσιο) ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα για τα οποία υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τα αντίστοιχα IFRS ή δεν καλύπτονται από τα IFRS. Πιο συγκεκριμένα τα IPSAS που καλύπτονται είναι τα IPSAS 1, 2, 3, 5 9 (exposure draft 70 & exposure draft 71), 16, 17, 19, 21, 23, 26, 32 33. Τέλος, παρουσιάζονται και οι σύγχρονες εξελίξεις στην υιοθέτηση της λογιστικής των δεδουλευμένων στις οντότητες του Δημοσίου Τομέα με βάση το ΠΔ 54/2018. Με το μάθημα αυτό ολοκληρώνεται, σε συνέχεια του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Λογιστικής & Δημοσίου Λογιστικού» η προσέγγιση των λογιστικών θεμάτων που αφορούν τους φορείς του Δημοσίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα που οδηγούν σε ειδική λογιστική αντιμετώπιση
 • να επιτύχουν την απαραίτητη εννοιολογική εμβάθυνση, πρακτική εξοικείωση και θεωρητική κατανόηση της λογιστικής αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων λογιστικής των οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα
 • να μπορούν να συγκρίνουν σε εννοιολογικό και σε πρακτικό επίπεδο με την αντίστοιχη λογιστική μεθοδολογία που ακολουθείται από επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα

Ects: 5

Διδάσκοντες:
Αρτίκης Παναγιώτης
Σφακιανάκης Ευάγγελος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό, τις σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού της θεμελιώδους αξίας των εταιρειών, δηλαδή την αξία η οποία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή για μία μεγάλη χρονική περίοδο, σε αντίθεση με την αξία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί βραχυχρόνια δια μέσου κερδοσκοπικής διαπραγμάτευσης. Η διαφορά μεταξύ θεμελιώδους και κερδοσκοπικής αξίας είναι πολύ σημαντική. Παρόλο που οι χρηματιστηριακές αγορές μπορεί ευκαιριακά να είναι επιρρεπείς σε κερδοσκοπικές φούσκες και παρόλο που ορισμένοι κλάδοι μπαίνουν και βγαίνουν στο συρμό, η τιμή την οποία οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν για τις επενδύσεις πρέπει σε τελική ανάλυση να εδράζεται σε θεμελιώδη μεγέθη. Πρωταρχικός σκοπός των επενδυτών πρέπει να είναι η κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής της θεμελιώδους αποτίμησης, για να γνωρίζουν την πραγματική αξία των επενδύσεών τους και τους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται.

Ενότητα 1: Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον
Ενότητα 2: Αποτίμηση Ομολόγων
Ενότητα 3: Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
Ενότητα 4: Ρυθμός ανάπτυξης κερδοφορίας
Ενότητα 5: Εκτίμηση ταμιακών ροών
Ενότητα 6: Υποδείγματα προεξοφλημένων ταμιακών ροών
Ενότητα 7: Υποδείγματα σχετικής αποτίμησης
Ενότητα 8: Οικονομική προστιθέμενη αξία

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τον έννοια της αξίας μιας επιχείρησης.
 • Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες και τεχνικές υπολογισμού των καθαρών ταμιακών ροών.
 • Εξηγούν και να αναλύουν τη σχέση μεταξύ κινδύνου και αξίας.
 • Κατανοούν την έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος.
 • Να επιδεικνύουν την ικανότητα να αξιολογούν τις αποφάσεις επιλογής μεταξύ εναλλακτικών μετοχικών τοποθετήσεων.
 • Περιγράφουν τις κύριες τεχνικές υπολογισμού της αξίας μιας επιχείρησης.
 • Περιγράφουν και να υπολογίζουν το κόστος των συστατικών κεφαλαίου μιας επιχείρησης

Ects: 5

Διδάσκων:
Μπέλεσης Νικόλαος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατ’ ακολουθία των μαθημάτων «Ελεγκτική των Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών» και «Ελεγκτικά Ευρήματα & Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων» το μάθημα αυτό ολοκληρώνει το βασικό κύκλο των απαιτούμενων γνώσεων των ελεγκτικών διαδικασιών και συμβάλει με τη σειρά του στη διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης και ηθικής συμπεριφοράς.

Ενότητα 1: Γενικές αρχές και ευθύνες ελεγκτή
Ενότητα 2: Σχεδιασμός ελέγχου
Ενότητα 3: Εκτέλεση του ελέγχου
Ενότητα 4: Αξιολόγηση ευρημάτων ελέγχου και χορήγηση έκθεσης ελέγχου

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει γνώσεις, κυρίως για τις ακολουθούμενες διαδικασίες στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές, που συνθέτουν την μεθοδολογία των οικονομικών καταστάσεων, συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές – παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων (case studies).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Να γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος
 • Να γνωρίσουν τα επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι ελεγκτές για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να κατανοήσουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις των ελεγκτών κατά την ανάληψη ελεγκτικών έργων, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του ελεγκτικού επαγγέλματος.
 • Να κατανοήσουν την έννοια της Ανεξαρτησίας του ελεγκτή, καθώς και τις εφαρμοζόμενες, από τις ελεγκτικές εταιρίες, δικλίδες ποιότητας των ελεγκτικών έργων.
 • Να κατανοήσουν την έννοια του ελεγκτικού κινδύνου και των βασικών συστατικών του.
 • Να γνωρίσουν την μεθοδολογία σχεδιασμού του ελέγχου, κατάρτισης της στρατηγικής και προγράμματος ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΕΠ).
 • Να γνωρίσουν την μεθοδολογία εκτέλεσης του ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες των ΔΕΠ.
 • Να γνωρίσουν την μεθοδολογία χρησιμοποίησης της εργασίας τρίτων (ειδημόνων, εσωτερικών ελεγκτών, ελεγκτών θυγατρικών εταιριών).
 • Να γνωρίσουν την μεθοδολογία αξιολόγησης των ευρημάτων ελέγχου, καθώς και τις διατύπωσης τους στην έκθεση ελέγχου.
 • Να κατανοήσουν την καταλληλόλητα του είδους της γνώμης επι των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ευρήματα ελέγχου.

Ects: 5

Γ Εξάμηνο

Διδάσκων:
Μαραβελάκης Πέτρος 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες ένα αρχικό σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με την στατιστική και τις εφαρμογές της στο χώρο της λογιστικής. Ειδικότερα αναλύονται θέματα των πιο κάτω θεματικών ενοτήτων:

1η Ενότητα: Περιγραφική Στατιστική
2η Ενότητα: Δειγματοληψία, Έλεγχοι Υποθέσεων για τη Μέση τιμή
3η Ενότητα: Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τη Μέση τιμή
4η Ενότητα: Ανάλυση Διακύμανσης
5η Ενότητα: Πίνακες Συνάφειας και Έλεγχος Ανεξαρτησίας
6η Ενότητα: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
7η Ενότητα: Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος θα είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα που έχει η επιστήμη της Στατιστικής για την ανάλυση δεδομένων και την λήψη αποφάσεων στο αντικείμενο της Λογιστικής.
 • επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάλυση δεδομένων σε συγκεκριμένα προβλήματα Λογιστικής.
 • διατυπώνουν ορθά και με σαφήνεια τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των μεθοδολογιών.
 • να σχεδιάζουν τον τρόπο συλλογής δεδομένων και ανάλυσης τους σε προβλήματα που προκύπτουν στο χώρο της Λογιστικής.

Ects: 5

Διδάσκων:
Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται τα βασικά θέματα της λογιστικής διαχείρισης των διεταιρικών συναλλαγών με παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι επιχειρήσεις μεταξύ τους και οι διάφορες μορφές επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας και αναλύονται οι διαδικασίες κατάρτισης ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και ο λογιστικός χειρισμός σημαντικών θεμάτων (διαφορές ενοποίησης, δικαιώματα μειοψηφίας, αποτίμηση συγγενών). Τέλος, το μάθημα εστιάζει σε ενδοεταιρικά ζητήματα όπως χρεοαπαιτήσεις, αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων, έσοδα – έξοδα και μερίσματα εισπρακτέα – πληρωτέα μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων.
Ενότητα 1: Εισαγωγή στη λογιστική των ομίλων.
Ενότητα 2: Συμμετοχές και χρεόγραφα: διάκριση και αποτίμηση σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Ενότητα 3: Λογιστική των συγχωνεύσεων και εξαγορών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Ενότητα 4: Συνδεμένες επιχειρήσεις.
Ενότητα 5: Υποχρέωση, απαλλαγή και εξαίρεση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ενότητα 6: Διαδικασίες ενοποίησης.
Ενότητα 7: Δικαιώματα μειοψηφίας
Ενότητα 8: Αποτίμηση συγγενών επιχειρήσεων.
Ενότητα 9: Ενοποίηση κάθετου ομίλου, μικτού ομίλου, σύνθετου ομίλου, και ομίλου αμοιβαίων συμμετοχών.
Ενότητα 10: Απάλειψη λοιπών ενδοεταιρικών συναλλαγών (απαιτήσεις-υποχρεώσεις, έσοδα – έξοδα, κέρδη – ζημιές).
Ενότητα 11: Ενδoεταιρικά μερίσματα πληρωτέα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την λογιστική αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων και εξαγορών και τα βασικά σημεία κατάρτισης και κατανόησης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τον λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών και χρεογράφων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Να κατανοήσουν τον λογιστικό χειρισμό των συγχωνεύσεων και εξαγορών με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι επιχειρήσεις μεταξύ τους και των διάφορων μορφών ομίλων που συστήνουν (κάθετος, μικτός, σύνθετος, οριζόντιος, όμιλος αμοιβαίων συμμετοχών).
 • Να αποκτήσουν γνώσεις των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση, απαλλαγή και εξαίρεση των ομίλων επιχειρήσεων να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
 • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες κατάρτισης ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και τον λογιστικό χειρισμό σημαντικών θεμάτων (διαφορές ενοποίησης, δικαιώματα μειοψηφίας, αποτίμηση συγγενών επιχειρήσεων).
 • Να εστιάσουν σε ενδοεταιρικά ζητήματα όπως απαιτήσεις/υποχρεώσεις, αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχεί-ων, έσοδα – έξοδα και μερίσματα πληρωτέα μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων.

Ects: 5

Διδάσκοντες:
Μενεξιάδης Μάριος, Μπεκιάρης Μιχάλης

 

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιεχόμενο Ενότητας
Ο εσωτερικός έλεγχος ως η κύρια υποστηρικτική βάση της υγειούς επιχειρηματικότητας αποτελεί και τον βασικό άξονα υποστήριξης ηθικών επιχειρησιακών κανόνων καθιστάμενος συν τω χρόνω υποχρεωτικό εργαλείο για το σύνολο των συμμετοχικών επιχειρήσεων. Το γνωστικό περιεχόμενο του αναλύεται ως ακολούθως:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο και πρότυπα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου.
Ενότητα 2: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Ενότητα 3: Μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου.
Ενότητα 4: Έλεγχος συναλλακτικών κυκλωμάτων.
Ενότητα 5: Έκθεση εσωτερικού ελέγχου.
Ενότητα 6: Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
Ενότητα 7: Θέματα συμμόρφωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει την πρακτική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Να κατανοήσουν τα ελεγκτικά ευρήματα.
 • Να κατανοήσουν την επίδραση των κινδύνων στις εταιρικές λειτουργίες.
 • Να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των διοικητικών αποφάσεων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα ζητήματα συμμόρφωσης έναντι των υποχρεώσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λοιπούς κανονισμούς.
 • Να μπορέσουν να κατανείμουν τους ελεγκτικούς πόρους και να διενεργήσουν εσωτερικό έλεγχο στην πράξη.
 • Να μπορέσουν να καταρτίσουν έκθεση ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Περιεχόμενο Ενότητας
Το μάθημα αυτό με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του εντάχθηκε στη διδακτέα ύλη του ΠΜΣ ως ακρογωνιαίος λίθος των γνωσιακών δεξιοτήτων των στελεχών της οικονομικής διεύθυνσης σχετικά με τα θέματα της πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος και κατ’ επέκταση ως μοχλός ενδυνάμωσης της επαγγελματικής ηθικής. Η θεματολογία του αναπτύσσεται ως ακολούθως:
1η Ενότητα: Εισαγωγή στην εγκληματολογική λογιστική
2η Ενότητα: Η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών, τα χαρακτηριστικά των δραστών
3η Ενότητα: Εταιρική διακυβέρνηση και χειραγώγηση των κερδών

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο περιβάλλον της εγκληματολογικής λογιστικής.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Να κατανοήσουν το περιβάλλον την εγκληματολογικής λογιστικής χρησιμοποιώντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο αντικείμενο.
 • Να αναπτύξουν την αντίληψη στο τι αποτελεί και τι όχι αντικείμενο της εγκληματολογικής λογιστικής.
 • Να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών (red flags) τόσο σε επίπεδο ατόμου (white collar crime) όσο και οργανώσεων (earning manipulation).
 • Να αντιληφθούν τη λειτουργία των συναλλακτικών κύκλων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και τη χρήση των ερωτηματολογίων και προγραμμάτων ελέγχων.
 • Να εξοικειωθούν με την έννοια και την αναγκαιότητα ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης κουλτούρας αντιμετώπισης της απάτης και της προληπτικής δράσης για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της δράσης της επιχείρησης.

Ects: 5

Διδάσκων:
Δρίτσας Σταμάτιος 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει το βασικό πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου στις οντότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης.
Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τρία μέρη και τέσσερις ενότητες.
Στο εισαγωγικό μέρος του μαθήματος (1η Ενότητα), προσεγγίζεται η έννοια και οι απαιτήσεις της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης στις οντότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εξηγείται η «Θεωρία του Οργανισμού» («Agency Theory»), ως η θεωρητική βάση για την κατανόηση της ανάγκης ύπαρξης της εταιρικής διακυβέρνησης, αναλύεται ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου (ή αντίστοιχου διοικητικού οργάνου) καθώς και ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ανεξάρτητων επιτροπών. Επίσης, γίνεται παρουσιάζεται συνοπτικά και η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, ως κύρια λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης.
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος (2η και 3η Ενότητα), αναλύεται η αναγκαιότητα ύπαρξης μίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό και γιατί η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ως βασική λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, επεξηγείται πως η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων σε μία οντότητα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκτέλεσης των έργων του εσωτερικού ελέγχου και η «προσέγγιση βάσει κινδύνου».
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του μαθήματος (4η Ενότητα), παρουσιάζεται η βέλτιστη πρακτική για την οργάνωση και τη στελέχωση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και οι τύποι και η δομή των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου.
Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος  στην Ελλάδα, το οποίο περιέχει ειδικές προβλέψεις για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει θεμελιώδη θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα να αναπτύξει το πλαίσιο, το σκοπό και τη λειτουργία ανεξάρτητης λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων του εσωτερικού ελέγχου. Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα και διδάσκονται και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Να κατανοήσουν την έννοια και το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να γνωρίζουν πώς σχεδιάζεται και λειτουργεί ένα αποδεκτό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να κατανοήσουν τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός αποδεκτού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να γνωρίζουν πώς σχεδιάζεται ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, εφαρμόζοντας την προσέγγιση COSO.
 • Να κατανοήσουν τη λειτουργία της μονάδας του εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός αποδεκτού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου, και την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει κινδύνου.
 • Να γνωρίζουν ποια είναι τα έργα που εκτελεί μία μονάδα εσωτερικού ελέγχου.
 • Να γνωρίζουν σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων εσωτερικού ελέγχου.
 • Να γνωρίζουν τους τύπους και τη δομή των εκθέσεων που συντάσσει η μονάδα εσωτερικού ελέγχου.
 • Να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ects: 5

Διδάσκων:
Διονυσόπουλος Κ. Άγγελος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Ως συνέχεια του μαθήματος «Φορολογικό Δίκαιο Ι» ολοκληρώνει την προσφορά γνώσεων σχετικά με το συνολικό πλαίσιο φορολογικών κανόνων με αναφορές στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και με την παρουσίαση των έμμεσων φόρων και ειδικότερα του ΦΠΑ. Η συμβολή του δε στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης είναι απολύτως ουσιαστική.

Ενότητα 1: Πεδίο εφαρμογής (Άρθρα 1-4). Πότε επιβάλλεται ο φόρος και σε ποιες πράξεις.
Ενότητα 2: Φορολογητέες πράξεις (Άρθρα 5-12). Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εισαγωγή αγαθών και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.
Ενότητα 3: Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων (Άρθρα 13-15). Σε ποιον τόπο φορολογούνται οι πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω (θεματική ενότητα 2).
Ενότητα 4: Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης (Άρθρα 16-18). Ποιος είναι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για απόδοση ΦΠΑ.
Ενότητα 5: Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου (Άρθρα 19-21). Ποια είναι η αξία πάνω στην οποία θα επιβληθεί ο ΦΠΑ και πως υπολογίζεται ο φόρος.
Ενότητα 6: Απαλλαγές από το φόρο (Άρθρα 22-29). Ποιες πράξεις απαλλάσσονται του φόρου.
Ενότητα 7: Έκπτωση-επιστροφή του φόρου (Άρθρα 30-33). Πότε ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να εκπέσει το φόρο και σε ποιο ποσοστό.
Ενότητα 8: Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους (Άρθρα 34-38). Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των υπόχρεων στο φόρο και ποιες δηλώσεις συμπληρώνουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το μάθημα αυτό γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσουν ο οι σπουδαστές μία σφαιρική γνώση σχετικά με τα βασικά θέματα ΦΠΑ, ερμηνεύοντας συνοπτικά τα σημαντικότερα άρθρα του νόμου αυτού με πρακτικά παραδείγματα (Άρθρα 1-39β).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδη θέματα ΦΠΑ.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές πράξεις που υπάγονται στο ΦΠΑ.
 • Να κατανοήσουν τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ.
 • Να κατανοήσουν τη συμπλήρωση των δηλώσεων που απαιτούνται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΦΠΑ στην Ευρώπη.

Ects: 5

Δ Εξάμηνο

Διδάσκων:
Σώρρος Ιωάννης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει και αναλύει ζητήματα που αφορούν τα κόστη λειτουργίας των οικονομικών μονάδων, θέματα που αφορούν πρωτίστως την διερεύνηση της βιωσιμότητας των οικονομικών αυτών μονάδων και των προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν από τις μεταβολές των κοστοβόρων παραγόντων της επιχειρηματικής δράσης. Βασικό μέλημα της διδακτέας ύλης αποτελεί ο ορθολογικός χειρισμός του κόστους και η αποφυγή μεθόδων και διαδικασιών αλλοίωσης των αποτελεσμάτων με χρήση μη ηθικών και δεοντολογικών κανόνων.
Ειδικότερα η διδακτέα ύλη αναλύεται ως ακολούθως:

Ενότητα 1: Έννοιες και Συμπεριφορά Κόστους
Ενότητα 2: Τεχνικές και Μέθοδοι Κοστολόγησης (Κατά Παραγγελία και Συνεχούς Παραγωγής (Κατά Φάση), Πλήρους (Απορροφητική και Ορθολογική) και Μεταβλητής)
Ενότητα 3: Στατικοί και Ελαστικοί Προϋπολογισμοί
Ενότητα 4: Πρότυπο Κόστος και Προσδιορισμός Αποκλίσεων
Ενότητα 5: Τεχνικές Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικός στόχος αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με προβλήματα διοικητικής λογιστικής που αφορούν το κόστος λειτουργίας των οικονομικών μονάδων και ειδικότερα στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις, τη διαχείριση και διοίκηση του κόστους λειτουργίας των οικονομικών μονάδων, με έμφαση στις παραγωγικές μονάδες και τις μονάδες παροχής υπηρεσιών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση να κατανοούν:

 • Θέματα διακρίσεων του αποθεματοποιούμενου κόστους παραγωγής και του διοικητικού κόστους περιόδου,
 • Τεχνικές ορθολογικής κατανομής του κόστους,
 • Την επίδραση των μεθόδων διαχείρισης του σταθερού κόστους,

Την συμβολή του μεταβλητού κόστους στον υπολογισμό του νεκρού σημείου λειτουργίας,

 • Την επίδρασης των μεταβολών του όγκου παραγωγής στο κόστος και στα κέρδη,
 • Του στατικούς και ελαστικούς προϋπολογισμούς και την ανάλυση αποκλίσεων,
 • Τις φάσεις παραγωγής και τα θέματα φύρας και απωλειών και τέλος
 • Τις τεχνικές λήψης αποφάσεων σε θέματα τιμολόγησης με τις κοστολογήσεις στόχου και κύκλου ζωής

Τέλος οι παρουσιάσεις της θεματολογίας υποστηρίζονται από παραδείγματα και προτάσεις λήψης διοικητικών αποφάσεων

Ects: 5

Δ Εξάμηνο – Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκων:
Αγιακλόγλου Χρήστος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να φέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου τη γνώση της Μικροοικονομικής και της Ποσοτικής Ανάλυσης, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης και να μάθουν τα εργαλεία ανάλυσης αποφάσεων που σχετίζονται με πολιτικές τιμολόγησης, κόστους, εσόδων, παραγωγής, επενδύσεων, συμβάσεων και συμμετοχών και εφαρμόζονται εντός της επιχείρησης και εντός του περιβάλλοντος αγοράς του οργανισμού αντί για το λογιστικό γραφείο.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Οικονομική
Ενότητα 2: Μακροχρόνιες Επενδυτικές αποφάσεις
Ενότητα 3: Ανάλυση Κινδύνου
Ενότητα 4: Ανάλυση Αποφάσεων
Ενότητα 5: Ποσοτικές Τεχνικές
Ενότητα 6: Ανάλυση Ζήτησης
Ενότητα 7: Ανάλυση Προσφοράς
Ενότητα 8: Τιμή ισορροπίας και Ανάλυση Ευαισθησίας
Ενότητα 9: Περίπτωση φορολογίας
Ενότητα 10: Θεωρία Καταναλωτή
Ενότητα 11: Θεωρία Παραγωγής
Ενότητα 12: Η συνάρτηση Κέρδους
Ενότητα 13: Μορφή Αγοράς
Ενότητα 14: Τιμολογιακή Πολιτική

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό είναι μάθημα Οικονομικής Πολιτικής και Διευθυντικής Λογιστικής, όπου ό όρος Οικονομική πολιτική αναφέρεται σε διάφορα επίπεδα πολιτικής είτε σε Επιχειρηματικό είτε σε Κυβερνητικό επίπεδο. Σε Επιχειρηματικό επίπεδο, ο όρος αυτός αναφέρεται σε συγκεκριμένες ενέργειες που πραγματοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο μιας Εταιρείας σύμφωνα με το Λογιστικό Γραφείο. Ως εκ τούτου, στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου τη γνώση της Μικροοικονομικής και της Ποσοτικής Ανάλυσης, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης και να μάθουν τα εργαλεία ανάλυσης αποφάσεων. Πράγματι, ο όρος Επιχειρηματικά Οικονομικά αναφέρεται στην εφαρμογή της Οικονομικής Θεωρίας σε Μικροοικονομικό επίπεδο και των εργαλείων της επιστήμης αποφάσεων (μαθηματικά οικονομικά, στατιστική και οικονομετρία) για να εξετάσει πώς μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει τους στόχους της υπό ορισμένους περιορισμούς. Με άλλα λόγια, η Επιχειρηματική Οικονομική επιδιώκει να θεσπίσει κανόνες και αρχές για έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση για να διευκολύνει την επίτευξη των επιθυμητών οικονομικών στόχων της διοίκησης. Αυτοί οι οικονομικοί στόχοι σχετίζονται με πολιτικές τιμολόγησης, κόστους, εσόδων, παραγωγής, επενδύσεων, συμβάσεων και συμμετοχών και εφαρμόζονται εντός της επιχείρησης και εντός του περιβάλλοντος αγοράς του οργανισμού αντί για το λογιστικό γραφείο.

Ects: 3,75

Διδάσκουσα:
Σινανιώτη Αριστέα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία: α. Η συμβολή του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ανύψωση του επιπέδου παρερχομένων υπηρεσιών (καινοτομία κ.λπ), και στη μείωση των τιμών. Το παράδειγμα των συμφωνιών νόθευσης των δημοσίων συμβάσεων ως αντι-ανταγωνιστικής πρακτικής.  β. Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού,  οι ενδεχόμενες παραβάσεις αυτού ιδίως από τα λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  γ.  Ο Κώδικας  Δεοντολογίας  Λογιστών-Φοροτεχνικών.
 • Η ευθύνη του Λογιστή-Φοροτεχνικού υπό το πρίσμα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Επίσης η ευθύνη του Ορκωτού-Ελεγκτή από την εκτέλεση του έργου του σε σχέση με τους υποχρεωτικούς ελέγχους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται:

 • να έχουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους βασικότερους τομείς του δικαίου της αγοράς.
 • να έχουν αποκτήσει ικανότητα κριτικής σκέψης
 • να αντιλαμβάνονται, μέσα από παραδείγματα, τη λειτουργία του ελέγχου των σχετικών νομοθετημάτων από τις Εποπτικές Αρχές και τα Δικαστήρια
 • να κατανοούν πως ισχύουσα Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία επηρεάζει τον ανταγωνισμό.

Ects: 3,75

Διδάσκων:
Φίλιππας Νικόλαος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τις αδυναμίες, αλλά και να αναδείξει την γοητεία ενός πολύπλοκου παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναλύοντας διεξοδικά τις πιο σημαντικές μορφές ατομικών και συλλογικών επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: H λειτουργία του παγκόσμιου Χρηματοοικονομικού Συστήματος
Ενότητα 2: Επενδύσεις
Ενότητα 3: Συλλογικές Επενδύσεις
Ενότητα 4: Νέα Γενιά Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Ενότητα 5: Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική – (Behavioral Finance)
Ενότητα 6: Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται:

 • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ατομικών και συλλογικών επενδύσεων όπως των ακινήτων, του χρυσού, του πετρελαίου, των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, των ομολόγων, των ομολογιών, των μετοχών και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
 • Να αξιολογούν και να επιλέγουν μετοχικούς τίτλους βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών μεθοδολογιών.
 • Να αναγνωρίζουν τις πληροφορίες που αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, να αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να συνθέτουν μια πληρέστερη εικόνα για την εκάστοτε εταιρεία αναφορικά με τη χρηματοοικονομική της υγεία, τη ρευστότητα, την κερδοφορία, την επενδυτική δραστηριότητα και την κεφαλαιακή διάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα μπορούν να εφαρμόσουν στις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και στα Διεθνή Χρηματιστήρια.
 • Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά τόσο του φάσματος των κλασικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) όσο και της νέας γενιάς αυτών, όπως είναι τα Hedge Funds, τα Exchange-Traded Funds, τα REITs, τα Funds of Funds και τα Index Funds.
 • Να γνωρίζουν τις επενδυτικές τεχνικές των διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως επίσης και να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα κριτήρια επιλογής Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
 • Να αναγνωρίζουν την σημασία της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής, το πως η ψυχολογία των επενδυτών επηρεάζει τις αγορές, καθώς επίσης και τον τρόπο σχεδιασμού χαρτοφυλακίου με την χρήση της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής.

Ects: 3,75

Διδάσκοντες:
Φουστέρης Ανδρέας
Διδασκάλου Ελένη

 

Σύντομη Περιγραφή
Το βασικό περιεχόμενο του πρώτου μέρους των διαλέξεων συνίσταται στην παροχή του γενικού περιγράμματος του αντικειμένου, στη μεθοδολογία εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών (μελέτες κλαδικές, περιφερειακές κλπ.), καθώς και στην πορεία εκπονήσεως επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Στο δεύτερο μέρος, δίδεται η λεπτομερής, βήμα προς βήμα, πορεία εκπονήσεως μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies). Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) που αποτελούν σήμερα ανάγκη για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρήσεων παντός είδους, μεγέθους και κατηγορίας.

 • Ορισμοί
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Η επενδυτική αλυσίδα και οι τύποι των προεπενδυτικών μελετών.
 • Η σημασία των εναλλακτικών λύσεων στη λήψη αποφάσεων.
 • Οι πηγές πληροφοριών για οικονομοτεχνικές μελέτες.
 • Οδηγίες για τη συγγραφή των οικονομοτεχνικών μελετών και την παρουσίαση τους.
 • Μελέτη Σκοπιμότητας
 • Σύνοψη
 • Βασική ιδέα και ιστορικό του προγράμματος
 • Ανάλυση της αγοράς και Μάρκετινγκ
 • Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια
 • Μηχανολογικά και τεχνολογία
 • Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα
 • Οι ανθρώπινοι πόροι
 • Τοποθεσία, χώρος εγκατάστασης, περιβάλλον
 • Προγραμματισμός και προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης
 • Case studies

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων στον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων στους κλάδους της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας) και στον εντοπισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των κλάδων και των τομέων αυτών.
Το μάθημα καλύπτει τη διεθνώς αποδεκτή ορολογία των διαφόρων μελετών, την αλληλουχία των θεμάτων που πρέπει να ακολουθείται σε περιφερειακές, υποκλαδικές και κλαδικές μελέτες. Αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπόνησης και σύνταξης προμελετών και μελετών σκοπιμότητας. Δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επαγγελματικών απαιτήσεων που μπορούν να καλύπτουν θέματα από την ίδρυση μιας παραγωγικής μονάδας έως την ίδρυση και λειτουργία μια ΜΜΕ, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου με επιτυχία, αλλά και η βιωσιμότητα του έργου. Εξετάζεται επίσης αναλυτικά η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan), και συζητούνται θέματα επιχειρηματικότητας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να :

 • Επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών λύσεων
 • Διατυπώνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκπόνηση κλαδικής (ή υποκλαδικής) μελέτης
 • Αναγνωρίζει τα στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν στις μελέτες εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών
 • Εκπονεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο/μια οικονομοτεχνική μελέτη
 • Παρουσιάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο/μια οικονομοτεχνική μελέτη
 • Αξιολογεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο/μια οικονομοτεχνική μελέτη

Ects: 3,75

Διδάσκοντες:
Σφακιανάκης Μιχαήλ
Ναούμ Βασίλειος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην λογική της εμπειρικής έρευνας στον τομέα της λογιστικής. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί η εμπειρική έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης της λογιστικής επιστήμης μέσω επιστημονικής σκέψης και μεθοδολογίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα καλυφθούν μέσω μελέτης συγκεκριμένων λογιστικών επιστημονικών άρθρων οι εξής θεματικές ενότητες:
Ενότητα 1: Η εμπειρική έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης της λογιστικής επιστήμης, Εξοικείωση με την έρευνα στη λογιστική και σύνδεση θεωρίας, λογιστικής πρακτικής και έρευνας, Ερευνητικά εργαλεία – μεθοδολογία, Επιλογή κατάλληλου μοντέλου.
Ενότητα 2: Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων στη λογιστική, Ανάπτυξη θεωρητικού υπόβαθρου (Conceptual Box framework – Libby Boxes), Η διαδικασία διατύπωσης ερευνητικών υποθέσεων, Η ερευνητική δειγματοληψία, Ερευνητικά εργαλεία – μεθοδολογία.
Ενότητα 3: Ανάλυση Συσχέτισης – Παλινδρόμησης, Πρόβλεψη στην απλή γραμμική παλινδρόμηση, Πρόβλεψη στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, Χρησιμοποίηση προβλέψεων στη λογιστική.
Ενότητα 4: Ανάλυση συνιστωσών χρονολογικής σειράς, Πρόβλεψη με χρήση χρονοσειρών, Μοντέλα ARIMA
Ενότητα 5: Λογιστικές προβλέψεις, Προβλέψεις στον ισολογισμό, Προβλέψεις στην κατάσταση αποτελεσμάτων, Προβλέψεις στη Διοικητική Λογιστική

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη λογική της εμπειρικής έρευνας στον τομέα της λογιστικής. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί η εμπειρική έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης της λογιστικής επιστήμης μέσω επιστημονικής σκέψης και μεθοδολογίας. Πέρα από την ερευνητική μεθοδολογία, έμφαση δίνεται σε μεθοδολογίες προβλέψεων (απλή & πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση χρονοσειρών, μοντέλα ARIMA) και την εφαρμογή τους στη λογιστική. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται και κατανοούν τη σημαντικότητα της επιστημονικής μελέτης.
 • Κατανοούν και περιγράφουν ένα ερευνητικό πρόβλημα.
 • Κατανοούν, περιγράφουν και αναπτύσσουν τα ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις σε μία επιστημονική μελέτη.
 • Αναγνωρίζουν και κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει μία ερευνητική μελέτη.
 • Αναγνωρίζουν και κατανοούν το κίνητρο εκπόνησης μίας έρευνας.
 • Κατανοούν την αρθρογραφία στην οποία στηρίζεται μία έρευνα.
 • Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγεί το δείγμα μίας έρευνας.
 • Αναγνωρίζουν και κατανοούν ποια είναι τα ερευνητικά εργαλεία – η μεθοδολογία μίας έρευνας.
 • Κατανοούν πώς χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις ως ερευνητικό εργαλείο στη λογιστική.
 • Κατανοούν και περιγράφουν από τι επηρεάζεται η εγκυρότητα των προβλέψεων.
 • Αναγνωρίζουν και περιγράφουν με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το μοντέλο παλινδρόμησης σε μία έρευνα.
 • Κατανοούν και περιγράφουν το επίπεδο ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τις διάφορες τεχνικές προβλέψεων.

Ects: 3,75

Διδάσκουσα:
Ράικου Ελένη

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει την έκταση, τις διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά των οικονομικών εγκλημάτων, που αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες οικονομικής και κοινωνικής εκτροπής, τον τρόπο που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την αντιμετώπισή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Περαιτέρω, σε συνδυασμό με το οικονομικό έγκλημα, ως βασικό αδίκημα, θα αναπτυχθεί το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι φάσεις και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι δράστες, καθώς και οι τεχνικές «ξεπλύματος με νέες τεχνολογίες», που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με την έλευση του διαδικτύου. Οι επιμέρους θεματικές του ενότητες είναι οι ακόλουθες
Θεματικές Ενότητες
Ενότητα 1: Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς και οι συνέπειές τους στην οικονομία.
Ενότητα 2: Δικονομικές αποκλίσεις στο χώρο των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.
Ενότητα 3: Φοροδιαφυγή (αίτια, προσδιοριστικοί παράγοντες, συνέπειες, αντιμετώπιση, ποινική καταστολή).
Ενότητα 4: Εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Ενότητα 5: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (Προϋποθέσεις έκδοσης, περιεχόμενο ΕΕΣ, διαδικασία εκτέλεσης, το επιτρεπτό της έκδοσης ημεδαπών).
Ενότητα 6: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (οριοθέτηση, βασικά αδικήματα, φάσεις νομιμοποίησης, μοντέλα, τεχνικές ΞΜΧ, οικονομικές επιπτώσεις).
Ενότητα 7: Υπεράκτιες εταιρίες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Tο μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί για να παρουσιάσει και εξειδικεύσει τα οικονομικά εγκλήματα και τα εγκλήματα διαφθοράς και τις επιπτώσεις αυτών στην οικονομία, να αναπτύξει τα σημαντικότερα αίτια, τους προσδιοριστικούς παράγοντες, τις μεθόδους, τις συνέπειες και την ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής και να οριοθετήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα βασικά της αδικήματα, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες και τα μοντέλα της, καθώς και τη λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες όπως αυτές των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς και την επίδρασή τους στις οικονομίες των χωρών.
 • Να κατανοήσουν την έννοια της φοροδιαφυγής και ιδίως τα αίτια, τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειές τους στο κοινωνικό σύνολο.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ΕΕ και τα οικονομικά συμφέροντα αυτής.
 • Να κατανοήσουν την έννοια του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα βασικά αδικήματα που προηγούνται, αλλά και τις τεχνικές ΞΜΧ που χρησιμοποιούνται από τους δράστες για να καλύψουν τα ίχνη τους.
 • Να κατανοήσουν τη λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η θεωρία και η νομολογία όλα τα παραπάνω

Ects: 3,75

Διδάσκων:
Σούγιαννης Θεόδωρος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέσα από πραγματικά πρακτικά παραδείγματα με αναφορές σε οικονομικές καταστάσεις μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων παρουσιάζονται μηχανισμοί επίλυσης εξειδικευμένων θεμάτων. Ειδικότερα αναλύονται τα αναφερόμενα στις παρακάτω θεματικές ενότητες θέματα:

1η Ενότητα: Λογιστική Διεταιρικών Επενδύσεων
2η Ενότητα: Λογιστική Συναλλαγών Εξωτερικού
3η Ενότητα: Λογιστική Διαχείριση Φόρων Εισοδήματος
4η Ενότητα: Λογιστική των μισθώσεων
5η Ενότητα: Λογιστική για Παράγωγα Αξιόγραφα και Λογιστική Αντιστάθμισης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα  είναι  σε  θέση:

 • Να κατανοήσουν μερικές ειδικές επιχειρηματικές συναλλαγές.
 • Να κατανοήσουν τις οικονομικές και ενδεχομένως τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των συναλλαγών.
 • Να κατανοήσουν την λογιστικοποίηση αυτών των συναλλαγών με βάση τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Να κατανοήσουν πως αυτή η λογιστικοποίηση επηρεάζει τις λογιστικές καταστάσεις και επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ects: 3,75

Διδάσκων:
Νταλιάνης Φιλόθεος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να ανταπεξέλθουν με επιτυχία. Συνεπώς, σήμερα εμφανίζεται ακόμα πιο αδήριτη η ανάγκη οι δημόσιοι οργανισμοί, και κατ’ επέκταση στα στελέχη που τους απαρτίζουν, να εφαρμόζουν συστηματικά τις κύριες λειτουργίες Διοίκησης / Μάνατζμεντ. Σκοπός του μαθήματος είναι να εστιάσει με πρακτικό τρόπο στις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης / Μάνατζμεντ ώστε να εξοπλίσει τα σύγχρονα στελέχη με:
α) δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η επιλογή και διαχείριση στελεχών, η αποτελεσματική στοχοθέτηση και παρακίνηση καθώς επίσης και η αξιολόγηση της απόδοσής τους και
β) με αρχές χρηστής διοίκησης και προστασίας του κοινού συμφέροντος οι οποίες θα έχουν άμεση εφαρμογή στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράφουν τις λειτουργίες της Διοίκησης, όπως μπορούν να εφαρμοστούν στο δημόσιο τομέα.
 • Να κατανοούν τα είδη και τη διαδικασία προγραμματισμού δράσης των δημοσίων οργανισμών για αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
 • Να περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης, το πώς δημιουργείται η οργανωτική δομή, το πώς ορίζονται οι ρόλοι κι οι ευθύνες στα μέλη της επιχείρησης/ οργανισμού, στηριζόμενη στις αναλύσεις και περιγραφές θέσεων εργασίας.
 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις πηγές δύναμης του ηγέτη/μάνατζερ, τι συνιστά η φύση της ηγεσίας και να περιγράφουν και να αξιολογούν την καταλληλόλητα εφαρμογής των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών της ηγεσίας.
 • Να κατανοούν «τι» και «πώς» παρακινεί την ανθρώπινη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο και πως η στοχοθέτηση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Να αντιλαμβάνονται ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν αποτελεσματικές ομάδες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
 • Να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να περιγράφουν την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της δημιουργίας συστημάτων ελέγχου της απόδοσης των εργαζομένων, που αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων.
 • Να πρεσβεύουν αρχές κράτους δικαίου

Ects: 3,75