Τα μαθησιακά αποτελέσματα, συνδέονται με τον σκοπό και τους στόχους του ΠΜΣ και διαμορφώνονται βάσει των ακαδημαϊκών και / ή επαγγελματικών απαιτήσεων, των αναγκών της κοινωνίας / οικονομίας και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών, καθώς και με το επίπεδο των προσόντων του αντίστοιχου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, όπως αυτά καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Ο τίτλος του προγράμματος, ο σκοπός του, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο είναι συμβατά μεταξύ τους.

Στο ΠΜΣ ο μεταπτυχιακός φοιτητές αναμένεται ότι θα εμβαθύνει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις, θα διερευνήσει τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, θα εκπονήσει ατομικές εργασίες/ασκήσεις, θα εργαστεί σε ομάδες και θα συνεργαστεί με άλλους φοιτητές, θα δικτυωθεί με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας, θα συμμετέχει σε ταξίδια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που μπορεί να τον οδηγήσει στην επίτευξη των μελλοντικών στόχων του στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό στίβο. Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των Σπουδών τους οι απόφοιτοι/τες του ΠΜΣ θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τις έννοιες που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική λογιστική, τη διοικητική λογιστική, το φορολογικό, εμπορικό και δημόσιο δίκαιο, την ελεγκτική (εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο), την διοίκηση κόστους και την διαχείριση κινδύνων των επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών
 • Χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών και διεργασιών και τη λήψη αποφάσεων
 • Χρησιμοποιούν στατιστικές και ποσοτικές μεθόδους για την ανάλυση και επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και την ανακάλυψη επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα που οδηγούν σε ειδική λογιστική αντιμετώπιση
 • Κατανοούν την φύση και οργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλματος καθώς και τις μεθοδολογίες εκτέλεσης εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι επιχειρήσεις μεταξύ τους και των διάφορων μορφών ομίλων που συστήνουν καθώς και τις διαδικασίες κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Επικοινωνούν προφορικά και γραπτά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς.
 • Συμμετέχουν σε ομάδες και να λειτουργούν αποτελεσματικά.
 • Αναλύουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική τους θέση
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν πολύπλευρες ερευνητικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών
 • Κατανοούν, αποδέχονται και τηρούν όλους τους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής που ισχύουν και εφαρμόζονται με βάση το θεσμικό και εθιμικό δίκαιο
 • Παρακολουθούν, υποστηρίζουν και συμβάλλουν στην βελτίωση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης για την προστασία του κοινωνικού συνόλου