Το ΠΜΣ στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, στο πρόγραμμα σπουδών την «Πρακτική Άσκηση». Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται κατά το διάστημα που πραγματοποιείται η Πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας έως και τριών μηνών και πραγματοποιείτε περίπου μεταξύ των μηνών Μαρτίου – Ιούλιου σε συνεργαζόμενους με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φορείς υποδοχής ή σε άλλους φορείς τους οποίους δύναται να επιλέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Ο φορέας υποδοχής αναλαμβάνει να απασχολήσει τον ασκούμενο μεταπτυχιακό φοιτητή στο εργασιακό αντικείμενο που θα επιλέξει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Καθηγητή.

Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να εργαστεί σε φορέα υποδοχής της επιλογής του, θα πρέπει (αφού εγκριθεί η αίτησή του για πρακτική άσκηση) να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και κατόπιν έγκρισης να προωθήσει στον φορέα υποδοχής την πρόταση συνεργασίας για πρακτική άσκηση.

Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με ένα μάθημα επιλογής. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.

Ολοκληρώνοντας την πρακτική άσκηση οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση να:
• κατανοούν πως οι θεωρητικές σπουδές συνδέονται με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας και να αφομοιώνουν έτσι καλύτερα την επιστημονική γνώση
• αποκτήσουν εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
• αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις σε λειτουργικό επίπεδο
• αναπτύξουν δίκτυο γνωριμιών για τη μελλοντική τους απασχόληση

Η έναρξη υποβολών δηλώσεων για την πρακτική άσκηση ανακοινώνεται από την γραμματεία του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Με την ολοκλήρωση των δηλώσεων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης.