Στόχοι Προγράμματος

01.

Μετάδοση των γνώσεων των αρχών, των θεωριών στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και του Ελέγχου.

02.

Διδασκαλία μεθοδολογίας της επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και του Ελέγχου.

03.

Ανάδειξη της ερευνητικής κουλτούρας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση πρακτικών εφαρμογών στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και του Ελέγχου.

04.

Έμφαση στην κοινωνική διάσταση κάθε ενέργειας στα πλαίσια της άσκησης καθηκόντων και στη σημασία της ηθικής κατά τη λήψη αποφάσεων.

05.

Μύηση στις μεθόδους και τεχνικές της Λογιστικής και του Ελέγχου για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

06.

Μετάδοση της τέχνης της αποτελεσματικής οικονομικής διεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων της οντότητας που υπηρετούν.

 

Σκοπός Προγράμματος

Η επιμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών που εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης, καθώς και η ανάπτυξη των σύγχρονων αρχών και μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης των Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

  1. Γνώσεων σχετικών με τη σύγχρονη οργάνωση, διοίκηση, οικονομική διαχείριση και έλεγχο των Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών.
  2. Τεχνικών διερεύνησης και εξορθολογισμού των παθογενειών και δυσλειτουργιών των Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών.
  3. Τεχνικών ελέγχου των λειτουργικών παραγωγικών μονάδων και των οικονομικών διευθύνσεων των Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών.
  4. Πληροφοριών για την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο των Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών διεθνώς καθώς και την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και προτύπων.
  5. Εμπειριών μέσω της συνεργασίας του προγράμματος με επιχειρήσεις και μονάδες διαχείρισης του Δημοσίου Τομέα της χώρας.
  6. Μεθοδολογιών συνεργασίας και διασύνδεσης του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
  7. Δυνατοτήτων για συνεργασίες με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού.
  8. Υποδομών για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και έρευνα.
  9. Ευκαιριών για ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων για τη διαρκή βελτίωση του προγράμματος και των ωφελημάτων που προσφέρει.
  10. Κινήτρων για τόνωση της προσπάθειας αναζήτησης της αριστείας σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο.