Χαιρετισμός Διευθυντή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσιών Οργανισμών» (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών και Υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα αυτό, με τις καινοτομίες που εισήγαγε στο χώρο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Λογιστικής και του Ελέγχου και με τον ολοκληρωμένο θεματικά κύκλο μαθημάτων του, για περίπου 10 χρόνια, προετοιμάζει με επιτυχία στελέχη, ικανά να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στις οντότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Παρέχει στους αποφοίτους του, με απόλυτη πληρότητα, ισχυρά θεμέλια στη Λογιστική και τον Έλεγχο, περιλαμβάνοντας μαθήματα που καλύπτουν τα πεδία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Διοικητικής Λογιστικής, της Φορολογικής Λογιστικής, της Ελεγκτικής, του Εσωτερικού Ελέγχου, της Εγκληματολογικής Λογιστικής και του Οικονομικού Εγκλήματος. Επιπροσθέτως προσφέρει γνώσεις σε θέματα που αφορούν την Στρατηγική Επιτελική Διοίκηση στο χώρο της Οικονομικής Διεύθυνσης, με την εφαρμογή κανόνων Λογιστικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους προπτυχιακού κύκλου σπουδών χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία που αναζητούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, όσο και σε στελέχη οικονομικών μονάδων και οργανισμών που επιδιώκουν την αναβάθμιση των  εμπειριών και δεξιοτήτων τους. Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός αποβλέπει στην ορθή καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, καθώς και στην εμπέδωση της αναγκαιότητας της δια βίου εκπαίδευσης, προσφέροντας, μόνο αυτό στον Ελληνικό χώρο, τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να παρακολουθούν, δια βίου, μαθήματα επιλογής και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις που διαχρονικά θα προσφέρει το Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΛΕΕΔΟ, παρουσιάζει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, που περιλαμβάνουν ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με έμφαση στην ποιοτική διδασκαλία, τη συνεργασία και την επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, την ανανέωση και ευελιξία μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων και των νέων τρόπων διδασκαλίας και τη συνεχή αυτοαξιολόγηση.

Με δράσεις που αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με το σύνολο των  Διεθνών Επαγγελματικών Φορέων Πιστοποίησης Λογιστικών Γνώσεων, και με Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίαρχο όραμά μας αποτελεί η προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών υψηλής κατάρτισης, καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής ευφυίας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος

Δομή - Όργανα

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το ν. 4957/2022 είναι:

  • η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
  • η Συνέλευση του Τμήματος,
  • η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
  • η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  • ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Συντονιστική Επιτροπή
  • Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης
  • Αναπλ. Καθηγητής Βασίλειος Ζήσης
  • Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Παπαναστασόπουλος
  • Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Μπέλεσης
  • Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Σώρρος
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Ζήσης
Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Μπέλεσης (Αναπληρωτής Σύμβουλος)

Συμβουλευτική Επιτροπή

Βαλαντάσης Παναγιώτης, Εσωτερικός Ελεγκτής, τ. Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών – Managing Partner, Aegean Experts
Κωνσταντίνου Κώστας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Managing Partner, Moore Greece
Ξένος Χαράλαμπος, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – τ. Αντιπρόεδρος ΕΛΤΕ
Παπαγεωργακόπουλος Διονύσιος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΣΟΛ – CROWE) – Μέλος ΣΛΟΤ
Συρούνης Χαράλαμπος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (KPMG)  – Μέλος ΣΛΟΤ