Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 15.7.2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά

 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση που χορηγείται από το τμήμα ΟΔΕ ή ηλεκτρονικά
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
 7. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Φωτογραφίες
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας gov.gr ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

* Oι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ είτε τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο ΠΜΣ και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής.


Προαιρετικά

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές εάν υπάρχουν
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 3. Αντίγραφό πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ.


Για έντυπα αιτήσεων & σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 •  Καραολή & ∆ημητρίου 80, Πειραιάς 185 34
 •  210-414 2181, 2110

Χρήσιμα Έγγραφα

Αρχείο Αίτησης
Έντυπο Συστατικής Επιστολής
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων